งานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ (Technology Commercialization Unit : TC) ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer : TT) ของ iNT และของมหาวิทยาลัยมหิดล เรามุ่งที่จะนำผลงานวิจัย นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงพาณิชย์ และเชิงสาธารณะ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรมและสังคม โดยการสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรม ตามความเชี่ยวชาญที่มีความหลายหลากของสาขาวิชาการทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ อาทิ การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมชีวการแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็นแหล่งรวบรวม “ปัญญา” ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อให้การดำเนินชีวิตและสังคมมนุษย์ได้ประโยชน์สูงสุด ดั่งปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มีความหมายลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ “ปัญญาของแผ่นดิน”

กิจกรรมของ TC ประกอบด้วย

  1. ค้นหา และเสาะหาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่า
  2. ให้คำแนะนำในการนำเทคโนโลยี องค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ออกใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
  3. ดำเนินการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
  4. การจัดตั้งบริษัทใหม่ ให้คำแนะนำทางกฎหมาย โครงสร้างการบริหารงาน/ การเงิน ในเบื้องต้น
  5. ดำเนินการจับคู่ทางธุรกิจให้กับเอกชนที่มีความสนใจนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

เบอร์ติดต่อ 02849-6056-57