ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล และข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

งานบริการวิจัยและวิชาการ

พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง

งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง

MaSHARES Co-Working Space

การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

Mahidol Spin-off / Mahidol Startup

พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งอื่นๆ

ประกาศการใช้ตราสัญลักษณ์ ชื่อ และอัตลักษณ์อื่นของมหาวิทยาลัยมหิดล

การมอบอำนาจลงนามในสัญญาการเก็บรักษาความลับ

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)