ทุนสนับสนุน (Funding)

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญชวนนักศึกษาปริญญาตรี-เอก ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ และสนใจการเป็นผู้ประกอบการ เข้าร่วมแข่งขันบนเส้นทาง Startup ไปกับเรา ในโครงการ “Mahidol Startup Thailand League 2024” พร้อมชิงเงินทุนในการนำไปพัฒนาต่อยอดผลงาน

Mahidol Startup Thailand League 2023

ทุนสนับสนุนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี-เอก ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ และสนใจเข้าร่วมแข่งขันบนเส้นทาง Startup ไปกับเรา ในโครงการ

(กำลังเปิดรับสมัคร)


Mahidol TED Youth Startup 2024

เงินทุนสำหรับนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ (ไม่เกิน 5 ปี) ที่มีความสนใจในการพัฒนาธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมและต้องการทุนเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจ

(กำลังเปิดรับสมัคร)


โครงการกองทุนพัฒนานวัตกรรม และผู้ประกอบการเพื่อไปสู่เชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เงินทุนสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิ ค่าจ้างทดสอบ (Proof of Concept) ค่าวัสดุ ค่าจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ค่าจัดทำแผนธุรกิจ/การตลาด ทุนสนับสนุน 10,000 – 200,000 บาท  

(กำลังเปิดรับสมัคร)


Pre-Talent-Mobility

Pre-Talent Mobility

ทุนสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ทุนสนับสนุนสูงสุด 30,000 บาท/โครงการ

เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวันนี้ – 31 กรกฎาคม 2566

(ยังไม่เปิดรับสมัคร)


Pre – Seed Fund วิจัยดี มีทุนต่อยอด

เงินทุนในการสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยให้เป็นธุรกิจ ทุนสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท/โครงการ

(ยังไม่เปิดรับสมัคร)


Mahidol Incubation Program 2023

ทุนสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ทุนสนับสนุนสูงสุด 30,000 บาท/โครงการ

(ปิดรับสมัคร)


Mahidol Startup Thailand League 2023

ทุนสนับสนุนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี-เอก ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ และสนใจการเป็นผู้ประกอบการ เข้าร่วมแข่งขันบนเส้นทาง Startup ไปกับเรา ในโครงการ ทุนสนับสนุน 25,000 บาท/ทีม

(ปิดรับสมัคร)


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

02-849-6420