Mahidol collection เป็นอัตลักษณ์ที่มีรูปแบบส่วนสำคัญมาจากอาคารสิทธาคาร ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยสามารถแสดงภาพลักษณ์ที่สื่อถึงคุณภาพของสินค้าจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยสามารถนำนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์มาพัฒนาต่อยอดได้อย่างหลากหลายแง่มุม

ตราเพื่อการพาณิชย์ (Mahidol Collection) สามารถใช้ได้ในการเผยแพร่ โฆษณา และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์ รวมถึงใช้ในการให้บริการรับทำวิจัยหรือให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้การใช้ตรา Mahidol Collection มีรูปแบบและเงื่อนไขดังนี้

* หากต้องการใช้ตรา Mahidol collection โปรดติดต่อ งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ int@mahidol.ac.th