ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์ นวัตกรรม (MICC)

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างสรรค์พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมที่มีโอกาสทางการตลาด ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในสังคม และสร้างความก้าวหน้าของประเทศไทยมุ่งสู่ระดับสากล

ค้นหาผู้เชี่ยวชาญ
ค้นหาผู้เชี่ยวชาญ

ติดต่อสอบถาม

micc.mahidol@gmail.com

02-849-6051

088-227-9566