ร่วมงานกับเรา

พนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม)

ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

พนักงานจ้างเหมา

1. ตำแหน่ง Venture Builder Team จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ บริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับดี สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี ร่างจดหมาย อีเมล์โต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้

อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันสมัคร

มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น Microsoft Office Photoshop เป็นต้น

มีทักษะการสื่อสาร มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี

มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์ การนำเสนอ สรุปประเด็น

มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมริเริ่มสิ่งใหม่ พร้อมปรับเปลี่ยน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

เป็น Business Development Team ให้กับ startup / spinoff ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนา/ ริเริ่ม

แสวงหาแหล่งเงินทุนและบุคลากรเพื่อนำมาพัฒนาเทคโนโลยีของ Startup/ spinoff

แสวงหา สร้างความเชื่อมั่น และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่าย (Partners) ที่จะเป็นเครือข่ายร่วมดำเนินการทั้งภาครัฐและเอกชน

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน 25,000 – 30,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

2. ตำแหน่ง Project Coordinator จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันสมัคร

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับดี สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี ร่างจดหมาย อีเมล์โต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้

มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น Microsoft Office Photoshop โปรแกรมประชุมออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น

มีทักษะการสื่อสาร มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความคิดริเริ่ม มีความละเอียดรอบคอบ มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี

มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์ การนำเสนอ สรุปประเด็น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดำเนินการจัดการด้านเอกสารต่าง ๆ ในการดำเนินงาน ให้กับโครงการ รวมไปถึงให้กับ startup/ spinoff ที่เข้าร่วมโครงการ

จัดทำรายงานการดำเนินการ รายงานการเงิน รายงานการประชุม หรืออื่น ๆ ในการดำเนินงาน

ประสานงานกับนักวิจัย นักศึกษา ที่เป็น startup/ spinoff ที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ในการดำเนินงานของโครงการ

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน 25,000 บาทต่อเดือน

ปฏิบัติงานที่  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สนใจส่ง CV พร้อมประสบการณ์การทำงานมาที่ hr.int.mu@gmail.com ภายในวันที่ 20 กันยายน 2566

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมา