ร่วมงานกับเรา

พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(งานระบบนิเวศผู้ประกอบการ)

ตามคุณวุฒิ

ปริญญาตรีเริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน 20,090 บาท

ปริญญาโทเริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน 23,440 บาท

ขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร)

ตามคุณวุฒิ

ปริญญาตรีเริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน 20,090 บาท

ขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 1 ตำแหน่ง

ส่วนงาน : iNT Accelerate

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  บริหารธุรกิจ บริหารจัดการ เศรษศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับดี สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี ร่างจดหมาย อีเมล์โต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้

อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันสมัคร

มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น Microsoft Office Photoshop โปรแกรมประชุมออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น

 มีทักษะการสื่อสาร มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีจิตบริการ  มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี

มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์ การนำเสนอ สรุปประเด็น

มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมริเริ่มสิ่งใหม่ พร้อมปรับเปลี่ยน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี

หากมีประสบการณ์ด้านการทำการตลาดให้กับธุรกิจฐานนวัตกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สืบค้นข้อมูลทางด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ เช่น การทำการประเมินคู่แข่ง การเรียนรู้พฤติกรรมลูกค้า ความต้องการของตลาด ฯลฯ

ประเมินสถานการณ์การตลาดและราคาผลิตภัณฑ์ในตลาดพร้อมสร้างกลยุทธ์การขาย

วิเคราะห์แนวโน้มการตลาดพร้อมนำมาปรับกลยุทธ์เพื่อสร้างหรือหาช่องทางการขายใหม่

ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาดและติดตามผล ฯลฯ

จัดทำรายงานการตลาดและนำเสนอต่อผู้บริหาร

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน

25,000 – 30,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

ปฏิบัติงานที่  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สนใจส่ง Resume และ Port Folio มาที่ hr.int.mu@gmail.com  ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567

รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมา

ตำแหน่ง Project Coordinator จำนวน 1 ตำแหน่ง

ส่วนงาน : iNT Accelerate

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันสมัคร

 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับดี สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี ร่างจดหมาย อีเมล์โต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้

มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น Microsoft Office Photoshop โปรแกรมประชุมออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น

 มีทักษะการสื่อสาร มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีจิตบริการ  มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความคิดริเริ่ม มีความละเอียดรอบคอบ มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี

มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์ การนำเสนอ สรุปประเด็น และจัดทำเอกสาร

หากมีประสบการณ์ด้านการประสานงานโครงการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหรือมีประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานของรัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ประสานงานกับนักวิจัย นักศึกษา ที่เป็น Startup / Spinoff ที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงประสานงานกับหน่วยภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ในการดำเนินงานของโครงการ

ดำเนินการจัดทำโครงการจัดประชุม โครงการจัดอบรม และโครงการอื่นๆ เพื่อขออนุมัติการจัดอบรม และอนุมัติค่าใช้จ่าย รวมถึงสรุปผลการดำเนินงานและงบประมาณ

ดำเนินการจัดการด้านเอกสารต่างๆ ในการดำเนินงาน ให้กับโครงการ รวมไปถึงให้กับ Startup / Spinoff ที่เข้าร่วมโครงการ

จัดทำรายงานการดำเนินการ รายงานการเงิน รายงานการประชุม หรืออื่นๆในการดำเนินงาน

ติดตามผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานตามความเหมาะสม รวบถึงรายงานแก่หัวหน้างาน

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน

23,000 – 25,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

ปฏิบัติงานที่  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สนใจส่ง Resume และ Port Folio มาที่ hr.int.mu@gmail.com  ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567

รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมา

ตำแหน่ง Business Development Team จำนวน 1 ตำแหน่ง

ส่วนงาน : iNT Accelerate

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ บริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับดี สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี ร่างจดหมาย อีเมล์โต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้

 อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันสมัคร

 มีทักษะการสื่อสาร มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีจิตบริการ  มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี

มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์ การนำเสนอ สรุปประเด็น

มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมริเริ่มสิ่งใหม่ พร้อมปรับเปลี่ยน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมใช้งานของมหาวิทยาลัยมหิดล แยกตามคณะต่างๆ พร้อมนัดหมายพูดคุยผู้ประสานรายคณะ เพื่อคัดเลือกและสัมภาษณ์นักวิจัย

จัดทำ portfolio เพื่อสร้างโอกาสในการ matching กับ investor หรือ แหล่งทุน

ติดตามความคืบหน้า วิเคราะห์ gap ของเทคโนโลยี หรือ บริษัท startup / spinoff

เป็น Business Development Team ให้กับ startup / spinoff ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนา/ ริเริ่ม

 แสวงหาแหล่งเงินทุน บุคลากร และ Strategic Partners เพื่อนำมาพัฒนาเทคโนโลยีของ Startup/ spinoff

แสวงหา สร้างความเชื่อมั่น และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่าย (Partners) ที่จะเป็นเครือข่ายร่วมดำเนินการทั้งภาครัฐและเอกชน

ติดตามผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานตามความเหมาะสม รวมถึงรายงานแก่หัวหน้างาน

เข้าร่วมงาน networking Event งานสัมมนา ออกบูธ หรืออื่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ แสวงหาเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่าย ตามความเหมาะสม

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน

25,000 – 30,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

ปฏิบัติงานที่  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สนใจส่ง Resume และ Port Folio มาที่ hr.int.mu@gmail.com  ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567

รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมา

ตำแหน่ง Business Development Team จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ บริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับดี สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี ร่างจดหมาย อีเมล์โต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้

 อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันสมัคร

 มีทักษะการสื่อสาร มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีจิตบริการ  มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี

มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์ การนำเสนอ สรุปประเด็น

มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมริเริ่มสิ่งใหม่ พร้อมปรับเปลี่ยน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมใช้งานของมหาวิทยาลัยมหิดล แยกตามคณะต่างๆ พร้อมนัดหมายพูดคุยผู้ประสานรายคณะ เพื่อคัดเลือกและสัมภาษณ์นักวิจัย

จัดทำ portfolio เพื่อสร้างโอกาสในการ matching กับ investor หรือ แหล่งทุน

ติดตามความคืบหน้า วิเคราะห์ gap ของเทคโนโลยี หรือ บริษัท startup / spinoff

เป็น Business Development Team ให้กับ startup / spinoff ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนา/ ริเริ่ม

 แสวงหาแหล่งเงินทุน บุคลากร และ Strategic Partners เพื่อนำมาพัฒนาเทคโนโลยีของ Startup/ spinoff

แสวงหา สร้างความเชื่อมั่น และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่าย (Partners) ที่จะเป็นเครือข่ายร่วมดำเนินการทั้งภาครัฐและเอกชน

ติดตามผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานตามความเหมาะสม รวมถึงรายงานแก่หัวหน้างาน

เข้าร่วมงาน networking Event งานสัมมนา ออกบูธ หรืออื่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ แสวงหาเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่าย ตามความเหมาะสม

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน

25,000 – 30,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

ปฏิบัติงานที่  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สนใจส่ง CV พร้อมประสบการณ์การทำงานมาที่ hr.int.mu@gmail.com ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566

พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์)

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์ วิศกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์การทำงานโครงการในการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย นวัตกรรมและงานที่ปรึกษาทางด้านการตลาด การบ่มเพาะวิสาหกิจ การเจรจาธุรกิจ

มีความรู้ความสามารถด้านกระบวนการวิจัยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร

มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น Microsoft Office เป็นต้น

มีทักษะการสื่อสาร  มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี

มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ การตลาด การบริหารโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่ส่วนงานของมหาวิทยาลัย

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี เจรจาและประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน

ดำเนินการนำทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะสม

ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมแก่ภาคเอกชน

เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจในการทำความร่วมมือกับภาคเอกชน และรักษาความลับในผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย

รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมเสนอผู้บริหารและภาคเอกชนอย่างเหมาะสม

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน ตามคุณวุฒิ

ปริญญาโท เริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน  23,440 – 29,300 บาท

ปริญญาเอก เริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน  28,120 – 35,150 บาท

ขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ หากมีใบอนุญาตตัวแทนสิทธิบัตรหรือสามารถร่างคำขอรับสิทธิบัตร จะได้รับการพิจารณาเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ

สมัครผ่านลิ้ง : คลิก!!!

พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(งานระบบนิเวศผู้ประกอบการ)

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ บริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร

อายุไม่เกิน 35 ปี

มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น Microsoft Office Photoshop เป็นต้น

มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น Microsoft Office Photoshop เป็นต้น

มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์ การนำเสนอ สรุปประเด็น และการจัดทำเอกสาร

มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ประสานงานจัดกิจกรรมส่งเสริม Entrepreneurship ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา บุคลากร นักวิจัย ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อดำเนินการดังกล่าว

สร้าง สนับสนุน ให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมในมหาวิทยาลัยมหิดล สร้างบรรยากาศการทำงานให้กับ Startup/ Spinoff ของมหาวิทยาลัย

สนับสนุนให้เกิดการนำเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้ง Startup/ Spinoff เป็นต้น สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อให้เกิด Startup/ spinoff ของมหาวิทยาลัย

ติดตามผลการดำเนินงานของStartup/ Spin off ภายใต้ Incubator รวมถึงสนับสนุน ส่งเสริมและช่วยวิเคราะห์แนวทางการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานของ Startup/ Spinoff เพื่อให้เกิด Problem/Solution Fit หรือ Product/ Market Fit

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน ตามคุณวุฒิ

ปริญญาตรีเริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน 20,090 บาท

ปริญญาโทเริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน 23,440 บาท

ขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

สมัครผ่านลิ้ง : คลิก!!!


พนักงานจ้างเหมา

1. ตำแหน่ง Venture Builder Team จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ บริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับดี สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี ร่างจดหมาย อีเมล์โต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้

อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันสมัคร

มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น Microsoft Office Photoshop เป็นต้น

มีทักษะการสื่อสาร มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี

มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์ การนำเสนอ สรุปประเด็น

มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมริเริ่มสิ่งใหม่ พร้อมปรับเปลี่ยน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

เป็น Business Development Team ให้กับ startup / spinoff ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนา/ ริเริ่ม

แสวงหาแหล่งเงินทุนและบุคลากรเพื่อนำมาพัฒนาเทคโนโลยีของ Startup/ spinoff

แสวงหา สร้างความเชื่อมั่น และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่าย (Partners) ที่จะเป็นเครือข่ายร่วมดำเนินการทั้งภาครัฐและเอกชน

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน 25,000 – 30,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

2. ตำแหน่ง Project Coordinator จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันสมัคร

มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับดี สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี ร่างจดหมาย อีเมล์โต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้

มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น Microsoft Office Photoshop โปรแกรมประชุมออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น

มีทักษะการสื่อสาร มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความคิดริเริ่ม มีความละเอียดรอบคอบ มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี

มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์ การนำเสนอ สรุปประเด็น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดำเนินการจัดการด้านเอกสารต่าง ๆ ในการดำเนินงาน ให้กับโครงการ รวมไปถึงให้กับ startup/ spinoff ที่เข้าร่วมโครงการ

จัดทำรายงานการดำเนินการ รายงานการเงิน รายงานการประชุม หรืออื่น ๆ ในการดำเนินงาน

ประสานงานกับนักวิจัย นักศึกษา ที่เป็น startup/ spinoff ที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ในการดำเนินงานของโครงการ

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน 25,000 บาทต่อเดือน

ปฏิบัติงานที่  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สนใจส่ง CV พร้อมประสบการณ์การทำงานมาที่ hr.int.mu@gmail.com ภายในวันที่ 20 กันยายน 2566