สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล มีเป้าหมายในการนำเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยมหิดล ไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการสร้างนวัตกรรมในระดับนานาชาติ

ผลงานสะสม

Startup
Patent
Petty Patent
Copyright

มูลค่าประจำปีงบประมาณ 2566

M.THB
Contract Research Values
M.THB
Commercialization Revenues

Knowledge Sharing

Our Partner