สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล มีเป้าหมายในการนำเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยมหิดล ไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการสร้างนวัตกรรมในระดับนานาชาติ
M.THB
Contract Research Values
M.THB
Commercialization Revenues
Startup

Knowledge Sharing

Our Partner