แผนยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Driving Mahidol University toward World Class University through Technology and Innovation

พันธกิจ

สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อประโยชน์สุขแก่มนุษยชาติ

โครงสร้าง

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีโครงสร้างหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยประกอบด้วย 5 งานที่จะทำงานประสานกัน ได้แก่

1.งานบริการวิจัยและวิชาการ (Division of Research and Academic Services)ดูแลงานบริการวิชาการ การรับจ้างวิจัย การรับข้อเสนอและรายงานผลดำเนินโครงการจากหน่วยงานภายนอก ทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ จัดทำฐานข้อมูลโครงการบริการวิจัย/วิชาการที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย

2.งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ (Division of Technology Commercialization)ให้คำแนะนำและฝึกอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ดำเนินการจดแจ้ง ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ และ การถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา ดูแลผลประโยชน์ของนักวิจัยและมหาวิทยาลัยที่ เกิดจากการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญา

3.งานระบบนิเวศน์ผู้ประกอบการ (Division of Entrepreneurial Ecosystem)ดำเนินโครงการที่ ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศน์ผู้ประกอบการ และกิจกรรมด้านการสร้างนวัตกรรม ตามนโยบายภาครัฐเพื่อสนับสนุน Thailand 4.0 ส่งเสริมการสร้างธุรกิจเริ่มต้น (startup) และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสร้างธุรกิจจากนวัตกรรมใหม่ รวมถึงการสนับสนุนนักวิจัยให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการสร้าง งานวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรม

4.งานยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร (Division of Strategy and Corporate Communications)รับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน ทรัพยากรบุคคล การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ตลอดจนงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของสถาบันฯ

5.งานบริหาร (Division of Administration)สนับสนุนการปฏิบัติงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพและชอบธรรม ดูแลระบบงานสนับสนุนทั้งหมด ได้แก่ การเงินและบัญชี กฎหมาย ทรัพยากรบุคคล สารบรรณ พัสดุ รวมถึงงานเลขานุการและประสานงาน เพื่อสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของสถาบันฯ

ยุทธศาสตร์ LIFT

ยุทธศาสตร์L: Local Linkสร้างความเชื่อมโยงภายในมหิดลรวมไปถึงในประเทศ ผ่าน iNT Ecosystem Platform รวมไปถึงการสร้างเครือข่าย Experimental Space
ยุทธศาสตร์I: International linkทำการร่วมมือกับกองวิเทศสัมพันธ์ นำมหาวิทยาลัยมหิดลและพันธมิตรไปสู่ความร่วมมือระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์F: Future Linkทำการเชื่อมโยงกับภาคเอกชนเพื่อสร้างโอกาสสำหรับอนาคตและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ยุทธศาสตร์T: Technology Linkสร้าง iNT Incubator และ Accelerator สำหรับ Deep Tech เพื่อขยายโอกาสของคณะต่างๆ และ Innovation ของประเทศ