ดาวน์โหลดเอกสาร และแบบฟอร์มเอกสาร

งานบริการวิจัยและวิชาการ

แบบฟอร์มต่างๆ

การยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

การขอใช้บริการห้อง MaSHARES Co-Working Space

โครงการทุนต่างๆ

ข้อตกลงเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์

ข้อตกลงเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์

Mahidol Spin-off / Mahidol Startup