ผู้บริหาร และบุคลากร

ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้บริหารสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์

รักษาการแทนผู้อำนวยการ

Email :yodchanan.won@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6077

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้บริหารสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

Email : panon.lat@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6077

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโฃลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

ฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ

Email :thunnalin.win@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6420


งานบริการวิจัยและวิชาการ

นางสาวกาญจนาฎ ภัทรเกษวิทย์ หัวหน้างานบริการวิจัยและวิชาการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวกาญจนาฎ ภัทรเกษวิทย์

หัวหน้างานบริการวิจัยและวิชาการ

(เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม)

kanchanat.pat@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6051

นางสาวเบญจวรรณ ยูรสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวเบญจวรรณ ยูรสวัสดิ์

รองหัวหน้างานบริการวิจัยและวิชาการ

(เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม)

Email :benjawan.yoo@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6051

นางสาวลักขณา ทัดสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวลักขณา ทัดสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Email :lakkhana.tad@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6051

นางสาวชิตชนก อิ่มโอชา เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวชิตชนก อิ่มโอชา

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Email :chitchanok.imo@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-849-6051

นางสาวปวิชญา นพโสภณ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวปวิชญา นพโสภณ

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Email :pawichaya.nop@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6051

นางสาวธัญญารัตน์ ทิพประภาพรสกุล เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวธัญญารัตน์ ทิพประภาพรสกุล

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Email :thanyarat.thi@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6051

นางสาวดวงรัตน์ อภิวัฒนานุกุล เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวดวงรัตน์ อภิวัฒนานุกุล

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Email :duangrat.api@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6051

นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมจินดา เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมจินดา

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Email:kanokwan.aea@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6051

นางสาวอัจฉราภรณ์ ถาวรพัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวอัจฉราภรณ์ ถาวรพัฒน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email:atcharaporn.tha@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6051

นางสาวกัญญาณัฐ ห้วยหงษ์ทอง เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวกัญญาณัฐ ห้วยหงษ์ทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email :kanyanat.hua@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6051


งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

นายพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย รองหัวหน้างานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นายพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย

หัวหน้า
งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

(เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา)

Email :pichet.tha@mahidol.edu

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6056

นางสาวปาริชาติ จารุภักติ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวปาริชาติ จารุภักติ

รองหัวหน้า
งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

(เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม)

Email :parichart.san@mahidol.edu

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6056

นางสาวพลอยพรรณ จิตรแจ้ง หัวหน้างานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวพลอยพรรณ จิตรแจ้ง

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

Email :ploypann.chi@mahidol.edu

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6056

นางสาวณราวดี อนุสนธิ์ เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวณราวดี อนุสนธิ์

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

Email :khanidtha.anu@mahidol.edu

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6056

นางสาวกุลวดี กิตติดุลยการ เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวกุลวดี กิตติดุลยการ

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

Email :kulwadee.kit@mahidol.edu

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6056

นางสาวยุพาภรณ์ รถทอง เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวยุพาภรณ์ รถทอง

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

Email :yupaporn.rod@mahidol.edu

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6056

นางสาวอธิฌา สร้อยนาค เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวอธิฌา สร้อยนาค

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Email :athicha.soi@mahidol.edu

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6056

นางสาวแพรวนภา ชิวปรีชา เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวแพรวนภา ชิวปรีชา

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Email :praewnapa.koj@mahidol.edu

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6056

นายวีระวัฒน์ รุ่งวัฒนะกิจ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นายวีระวัฒน์ รุ่งวัฒนะกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Email :weerawat.run@mahidol.edu

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6056

นางสาวพิชชานันท์ พงษ์พรรณากูล เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวพิชชานันท์ พงษ์พรรณากูล

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Email :pitchanan.pon@mahidol.edu

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6056

นางสาวรัตนภรณ์ อุบลเม้า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวรัตนภรณ์ อุบลเม้า

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email :rattanaporn.ubo@mahidol.edu

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6056


งานระบบนิเวศผู้ประกอบการ

นางสาวจิรารัตน์ พัฒนสุทธิชลกุล รองหัวหน้างานระบบนิเวศผู้ประกอบการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวจิรารัตน์ พัฒนสุทธิชลกุล

หัวหน้างานระบบนิเวศผู้ประกอบการ

(เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม)

Email :jirarat.pat@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6420

นางสาวนันทิกานต์ สีดาวงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวนันทิกานต์ สีดาวงษ์

รองหัวหน้างานระบบนิเวศผู้ประกอบการ

(เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม)

Email :nantikarn.see@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6420

นางสาวอรวลัญช์ โลหิตหาญ หัวหน้างานระบบนิเวศผู้ประกอบการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวอรวลัญช์ โลหิตหาญ

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Email :onwalun.loh@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์:02-849-6420

นางอาภาภรณ์ วิจิตรกูล เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางอาภาภรณ์ วิจิตรกูล

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Email :arpaporn.vij@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6420

นายสุทธิ กสิณาทร เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นายสุทธิ กสิณาทร

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Email :soothi.kas@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6420

นายชนมภูมิ เฟื่องฟุ้ง เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นายชนมภูมิ เฟื่องฟุ้ง

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Email :chonmapoom.phu@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6420

นายทรงชัย อาตมียนันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นายทรงชัย อาตมียนันท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email :songchai.art@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6420

นางสาวแก้วอักษร เสาร์วงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางณปภัช เจริญกิตติวุฒ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email :napapat.cha@mahidol.edu

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6420

นางสาวแก้วอักษร เสาร์วงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นายพีรพงศ์ สมภพโภคาเศรษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email : peerapong.som@mahidol.edu

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6420


งานบริหาร

นางสาวพวงชมภู ทำทอง นักวิชาการเงินและบัญชี (อาวุโส)/รองหัวหน้างานบริหาร สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวพวงชมภู ทำทอง

หัวหน้างานบริหาร

( นักวิชาการเงินและบัญชี (อาวุโส) )

phoungchomphu.tho@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6053

นางสาวชัญญภัสส์ พลศร นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวชัญญภัสส์ พลศร

รองหัวหน้างานบริหาร

( นักวิชาการเงินและบัญชี )

Email :chanyapas.pol@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6053

นางสาวปิยาพร กิ่งสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวปิยาพร กิ่งสวัสดิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

Email :piyaporn.kin@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6053

นางสาวเกศริน เจริญชัยกรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวเกศริน เจริญชัยกรณ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

Email :ketsarin.cha@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6053

นายธนเสฏฐ์ อัครพัฒนะกุล นักวิชาการพัสดุ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นายธนเสฏฐ์ อัครพัฒนะกุล

นักวิชาการพัสดุ

Email :thanaseth.akk@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-849-6057

นางสาวธนัญกรณ์ นัยนันท์ธนัญกร นักวิชาการพัสดุ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวธนัญกรณ์ นัยนันท์ธนัญกร

นักวิชาการพัสดุ

Email :thanankorn.nai@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-849-6057

นางณัฏฐา สวัสดิ์แดง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/หัวหน้างานบริหาร สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางณัฏฐา สวัสดิ์แดง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email :natta.saw@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6077

นางสาวแวววรรณ บำเพ็ญเกียรติกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการผู้บริหาร) สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวแวววรรณ บำเพ็ญเกียรติกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(เลขานุการผู้บริหาร)

Email :wawwan.bam@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6077

นายรวิช ลอศรีชะเลียง นิติกร สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวภัคศิตา ใสเงิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email :paksita.sai@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6052

นางสาวสาริน สกุลสมุทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวสาริน สกุลสมุทร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email :sarin.sak@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6052

นางสาวนันทภัทร อภิชาติโชติ นิติกร สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวนันทภัทร อภิชาติโชติ

นิติกร

Email:nunthaphat.api@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-849-6057

นายรวิช ลอศรีชะเลียง นิติกร สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นายรวิช ลอศรีชะเลียง

นิติกร

Email :ravich.los@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02-849-6057


งานยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

นายรวิช ลอศรีชะเลียง นิติกร สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวยุวลักษณ์ โสภณดิษย์

นักวิชาการเงินและบัญชี

Email :yuvalak.soo@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6053

นางสาวธราทิพย์ เปรมวงศิริ นักทรัพยากรบุคคล สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวธราทิพย์ เปรมวงศิริ

นักทรัพยากรบุคคล

Email :tharathip.pre@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6077

นางสาวนันทิกานต์ ลิ้มสกุล นักประชาสัมพันธ์ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวนันทิกานต์ ลิ้มสกุล

นักประชาสัมพันธ์

Email :nantikan.lim@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6053

นายรัฐกุล สุเมธเชิงปรัชญา นักนิเทศศิลป์ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นายรัฐกุล สุเมธเชิงปรัชญา

นักนิเทศศิลป์

Email :rattakul.sum@mahidol.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6053

นายภูปกรณ์ ชูทวด นักวิชาการสารสนเทศ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นายภูปกรณ์ ชูทวด

นักวิชาการสารสนเทศ

Email :pupakorn.chu@mahidol.edu

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6077

นายภูปกรณ์ ชูทวด นักวิชาการสารสนเทศ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวศิริญลักษณ์ จันทร์สมบูรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6077

นายภูปกรณ์ ชูทวด นักวิชาการสารสนเทศ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล
นายเอกภัทร พัฒราช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทรศัพท์ :02-849-6077