การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA) สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนการดำเนินงาน

10.แผนดำเนินงานประจำปี 

11.รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 

12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

การปฎิบัติงาน

การให้บริการงาน

14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (งานรับทำวิจัยและบริการวิชาการ) (งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา)

15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 

17.E-Service 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน 

20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรพยากรบุคคล 

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

34.เจตจำนงของผู้บริหาร 

35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 

37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 

40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน 

41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน