ประวัติความเป็นมาของ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ iNT (อิ๊นท์) เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีเป้าหมายในการนำเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของ มหาวิทยาลัยไปสู่ศูนย์กลางด้านการสร้างนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการส่งเสริมการต่อยอดงานวิจัยให้ถูกนำไปสร้างเป็นนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือ การบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม มีส่วนช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมไปถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับงานวิจัยในการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

โดยมหาวิทยาลัยมหิดล มีอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาที่มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็น World Class University จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่เป็นกลไกสำคัญในการเข้ามาช่วยดูแลและบริหารจัดการองค์ความรู้ต่าง ๆ มามากกว่า 40 ปี นับตั้งแต่การจัดตั้งศูนย์ประยุกต์และบริหารวิชาการ ในปี พ.ศ. 2542 และมีการยกเลิก ยุบรวมหน่วยงานออกเป็น 2 หน่วย ได้แก่ ศูนย์บริหารทรัพย์สินย์ทางปัญญา และ ศูนย์พัฒนาปัญญาคม ต่อมาได้มีการยุบรวม 2 หน่วยงานดังกล่าว เป็นหน่วยงาน MITI (Mahidol Institute of Technology Transfer and Innovation – สถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล) จนได้พัฒนาและจัดตั้งเป็น สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ iNT (อิ๊นท์) มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน เพื่อเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อยอดเชิงพาณิชย์ งานบริการวิจัยและวิชาการ ส่งเสริมการสร้าง Entrepreneurial Ecosystem รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับหน่วยงานในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมและบ่มเพาะให้เกิดงานนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์ และตอบโจทย์ความต้องการของสังคม สร้างมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

การจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เป็นการสร้างกลไกที่ใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมและชุมชนผ่านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่มนุษยชาติ

ทำเนียบผู้บริหาร