สารสกัดจากกระชายขาวสำหรับต้านเชื้อโคโรนาไวรัส

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

ในสารสกัดจากกระชายขาวประกอบด้วย สารพิโนสโตรบิน และสารแพนดูราทินเอ ซึ่งจากงานวิจัยพบว่าในอัตราส่วนที่ เหมาะสม สารสกัดจากกระชายขาวสามารถออกฤทธิ์ยับยั้ง การผลิตเชื้อโควิด-19 ออกมานอกเซลล์ โดยที่ยังคงความมี ชีวิตของเซลล์ไว้ และมีประสิทธิภาพในการยับยั้งได้ดีกว่ายา ไฮดรอซีคลอโรควิน (Hydroxychloroquine)

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

เป็นยาจากสารสกัดธรรมชาติ

มีประสิทธิภาพในการยับยั้งได้ดีกว่ายาไฮดรอซีคลอโรควิน (Hydroxychloroquine)

มีความเป็นพิษต่อเซลล์น้อย

เป็นสารสกัดจากสมุไพรไทยสามารถหาได้ง่าย

ผู้สร้างผลงาน

ดร.ศุภฤกก์ บวรภิญโญ และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu