แอนติบอดีชนิดใหม่ที่จำเพาะกับอีโบล่า

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

รายละเอียดผลงาน

อีโบล่าเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสอีโบล่า (EBOV) แม้การแพร่ระบาดโรคจะจำกัดอยู่แถบทวีปแอฟริกา แต่เนื่องจากความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์ อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของไวรัสได้อย่างรวดเร็ว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราการเสียชีวิตจากเชื้อนี้อยู่ในปริมาณที่สูง คือ ที่ร้อยละ 25 – 90 ทำให้อีโบล่าเป็นโรคที่มีภาวะคุกคามสูง ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยาชนิดใดที่สามารถต้านไวรัสอีโบล่าได้ ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้ออีโบล่าจะได้รับรักษาโดยการประคับประคองและรักษาตามอาการเท่านั้น นักวิจัยจึงได้พัฒนาแอนติบอดีชนิดใหม่ที่จำเพาะกับไวรัสอีโบล่า (EBOV) ซึ่งเป็นแอนติบอดีสายเดี่ยวของมนุษย์ (HuscFvs) ที่สามารถแทรกซึมเข้าไปในเซลล์อีโบล่า และมีประสิทธิภาพสำหรับการยับยั้งกิจกรรมทางชีวภาพของวิริออนโปรตีน 40 (VP40) ของไวรัสอีโบล่า (EBOV)

จุดเด่นเทคโนโลยี

มีศักยภาพและมีประโยชน์ในการพัฒนาตัวการเพื่อบำบัดหรือทำให้การแตกหน่อและการแพร่ขยายพันธุ์ของไวรัสอีโบล่า (EBOV) ช้าลง ซึ่งจะทำให้มีเวลาเพียงพอในการสร้างภูมิคุ้มกันของโฮสต์ (host) เพื่อรับมือกับการติดเชื้อที่จะเกิดขึ้นต่อไป

ผู้สร้างผลงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu