ผลิตภัณฑ์เต้าหู้ถั่วเหลืองผสมกากถั่วดาวอินคา

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

            ถั่วดาวอินคา หรือ Sacha inchi เป็นแหล่งของน้ำมันและมีโปรตีนสูง ทั้งยังอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัว โดยเฉพาะโอเมก้า 3 (α-linolenic acid; ALA) และโอเมก้า 6 (Linoleic acid; LA) จึงนิยมนำเมล็ดดาวอินคามาสกัดน้ำมัน โดยการสกัดน้ำมันจากถั่วดาวอินคาจะมีกากเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต ซึ่งกากที่เหลือทิ้งนั้นยังคงมีโปรตีนสูง จึงสามารถนำไปแปรรูปหรือผลิตเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง เพื่อใช้บริโภคสำหรับทดแทนนมและเนื้อสัตว์ ในผู้บริโภคมังสวิรัติ และผู้บริโภคที่ต้องการโปรตีนได้ นักวิจัยจึงได้พัฒนาสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์เต้าหู้ถั่วเหลืองผสมกากถั่วดาวอินคา เพื่อใช้บริโภคสำหรับทดแทนนมและเนื้อสัตว์ ในผู้บริโภคมังสวิรัติ และผู้บริโภคที่ต้องการโปรตีน

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

เป็นผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนสูง สำหรับผู้บริโภคมังสวิรัติ ผู้บริโภคที่ต้องการโปรตีนปริมาณสูง และผู้บริโภคทั่วไป

เพิ่มมูลค่าจากกากเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันสกัดถั่วดาวอินคา ซึ่งเป็นสิ่งเหลือทิ้งทางการเกษตร

ผู้สร้างผลงาน

ผศ.ดร.พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu