สารสกัดสมุนไพรเพกาและองค์ประกอบ
สำหรับต้านเชื้อไวรัสก่อโรค มือ เท้า ปาก

รายละเอียดผลงาน

สารสกัดจากเพกา สมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อโรคมือ เท้า ปาก สามารถบรรเทาอาการจากเชื้อเอนเทอโรไวรัสซึ่งเป็นเชื้อที่ยังไม่มียารักษา

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

สามารถบรรเทาอาการของโรคมือ เท้า ปาก อันเกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71

ผู้สร้างผลงาน

อ.ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu