ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

รายละเอียดผลงาน

      โรคภูมิแพ้และภาวะความเจ็บป่วยจากโรคภูมิแพ้มีอุบัติการณ์ที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยและจัดเป็นโรคเรื้อรังที่สำคัญที่สุดโรคหนึ่งของประชากรไทย โรคภูมิแพ้ไรฝุ่นมักเป็นปัญหาใหญ่ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก และผู้ป่วยต้องได้รับการรับษาเยียวยาอย่างต่อเนื่องแล้วยังทำให้ผู้ป่วยมีคุรภาพชีวิตลดลงและมีประสิทธิภาพในการทำกิจวัตรประจำวันและการทำงานหรือการศึกษาด้อยลงกว่าคนปกติ การดูแลรักษาผู้ป่วยมักเป็นการรักาตามอาการด้วยยา ซึ่งบสงรายอาจไม่ตอบสนองด้วยการรักษาด้วยวิธิมาตรฐานจึงจำเป็นต้องมีการรักษาโดยการให้วัคซีนรักษาภูมิแพ้ (Therapeutic Allergen Vaccine) แก้ผู้ป่วย จึงเกิดเป็น “โครงการความร่วมมือในการผลิตวัคซีนสำหรับโรคภูมิแพ้จากไรฝุ่น” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีศักยภาพในการต่อยอดเชิงพาณิชย์และเพิ่มศักยภาพในด้านการบริการทางการแพทย์

จุดเด่นเทคโนโลยี

ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ

ผู้สร้างผลงาน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu