อุปกรณ์วางสไลด์เพาะเลี้ยงเชื้อรา

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

            เชื้อรามีหลายชนิด บางชนิดมีลักษณะรูปร่างที่คล้ายคลึงกันมาก บางชนิดมีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน วิธีการจำแนกชนิดของเชื้อรา เพื่อใช้ระบุและบ่งบอกถึงสายพันธุ์ของเชื้อราได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และเกิดการปนเปื้อนจากการเพาะเลี้ยงเชื้อราให้น้อยที่สุด จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ผู้ประดิษฐ์จึงได้พัฒนาอุปกรณ์วางสไลด์เพาะเลี้ยงเชื้อราแบบใหม่ซึ่งสามารถช่วยลดระยะเวลาในการทำซ้ำ ลดปริมาณแหล่งอาหารสำหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงและลดจำนวนของเชื้อปนเปื้อนชนิดอื่น ๆ จากการใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเชื้อราบนแผ่นสไลด์แบบดั้งเดิมได้

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

สามารถเพิ่มจำนวนสไลด์ได้มากถึง 8 แผ่นต่อ 1 จานเพาะเลี้ยงเชื้อ คิดเป็น 4 เท่าของวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อราบนแผ่นสไลด์แบบพื้นฐาน

ลดระยะเวลาในการทำซ้ำ

ลดปริมาณแหล่งอาหารสำหรับใช้ในการเพาะเลี้ยง

ลดจำนวนของเชื้อปนเปื้อนชนิดอื่น ๆ จากการใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเชื้อราบนแผ่นสไลด์แบบดั้งเดิม

ผู้สร้างผลงาน

นางสาวลลิตา  มัฏฐาพันธ์ และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu