เครื่องทดสอบความสะอาดมือ

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

            การทำความสะอาดมือเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในทุกประเทศทั่วโลก โดยในหลายประเทศนำเอาหลักการขององค์กรอนามัยโลกเกี่ยวกับการทำความสะอาดมือในโรงพยาบาล 7 ขั้นตอน มาปรับใช้ในการทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคในโรงพยาบาล ในอดีตทำการประเมินโดยการส่องมือผ่านแสงฟลูออเรสเซนต์โดยใช้เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน ซึ่งอาจะมีความผิดพลาดของมนุษย์และจำเป็นต้องใช้บุคลากรจำนวนมาก ผู้ประดิษฐ์จึงคิดค้น เครื่องทดสอบประสิทธิภาพการทำความสะอาดมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบความสะอาดมือของบุคลากรในโรงพยาบาล เพื่อความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

สามารถประเมินประสิทธิภาพการทำความสะอาดของมือบุคลากรโดยไม่ต้องใช้บุคลากรเพิ่มเพื่อประเมินความสะอาด

มีความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

มีฟังก์ชั่นที่ช่วยในการบันทึกข้อมูลของการทดสอบในแต่ละครั้ง

ผู้สร้างผลงาน

นางสุมาวดี สกุนตนิยม

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu