ลูกตาประดิษฐ์

รายละเอียดผลงาน

การเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยาเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนทางตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ocular ultrasonography) เดิมสอนเฉพาะภาคทฤษฎีเท่านั้น ทำให้แพทย์ขาดการฝึกฝนทักษะในการทำหัตถการในผู้ป่วยจริง อาจทำให้เกิดการตรวจวินิจฉัยโรคที่ผิดพลาดได้ นอกจากนี้การตรวจวินิจฉัยเพื่อระบุตำแหน่งของก้อน (localization) หรือสิ่งแปลกปลอมที่มีภายในลูกตาจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจึงจะสามารถระบุตำแหน่งของความผิดปกติหรือสิ่งแปลกปลอมที่มีภายในลูกตาได้อย่างแม่นยำ และไม่สับสน นักวิจัยจึงได้พัฒนาลูกตาเทียมหรือลูกตาจำลองสำหรับใช้ในการเรียนการสอนการตรวจวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนทางตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ocular ultrasonography) และใช้ในการเรียนรู้การทำหัตถการ การตรวจสอบความผิดปกติของดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

ช่วยฝึกทักษะการทำหัตถการความผิดปกติทางดวงตาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยด้วยเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonography) จนเกิดความเชี่ยวชาญ

ช่วยให้สามารถวินิจฉัยความผิดปกติได้อย่างถูกต้อง สามารถแยกประเภทของสิ่งแปลกปลอมในตาของผู้ป่วยได้ เช่น ก้อนนูน หรือก้อนแบน หรือวัสดุเศษเหล็ก หรือวัสดุเศษไม้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยให้ระบุตำแหน่งของสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ

ผู้สร้างผลงาน

นพ.สุภเลิศ ประคุณหังสิต และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu