กรรมวิธีการเคลือบแผ่นวัสดุด้วยการจุ่มทีละชั้น
ด้วยสารเคมีที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

            เทคนิคการเคลือบพื้นผิวด้วยวิธีจุ่ม (Dip) เป็นวิธีที่สามารถทำให้สารเคมีเข้าสู่พื้นผิวของวัสดุต่างๆ เช่น เครื่องมือแพทย์ทั้งภายในและภายนอก และสามารถเคลือบพื้นผิวที่มีความหนาขนาดนาโนเมตรโดยการแปรผันจำนวนรอบที่เคลือบ โดยทั่วไปมักใช้เคลือบกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีขนาดเล็กเท่านั้น นักวิจัยจึงได้พัฒนากรรมวิธีการเคลือบแผ่นวัสดุด้วยการจุ่มทีละชั้นด้วยสารเคมีที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย โดยสามารถประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ขนาดใหญ่ได้

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

ใช้ระยะเวลาในการเคลือบน้อย

ขั้นตอนการเคลือบสามารถประยุกต์ใช้กับเครื่องมือแพทย์หรือพื้นผิวสำเร็จรูปได้โดยตรง

ประยุกต์ใช้กับวัสดุทางการแพทย์ได้หลากหลาย

ผู้สร้างผลงาน

รศ.ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu