อุปกรณ์สำหรับรักษาริดสีดวงแบบใช้อย่างครบวงจร

รายละเอียดผลงาน

อุปกรณ์สำหรับรักษาริดสีดวงภายในมีหลายรูปแบบ ได้แก่ อุปกรณ์รักษาริดสีดวงแบบใช้เครื่องดูด ซึ่งผู้ป่วยจะเจ็บปวดน้อยกว่าการรักษาโดยใช้เครื่องมือหนีบ ต่อมามีการพัฒนาเป็นเครื่องดูดแบบใช้ไฟฟ้าทำให้มีความสะดวกรวดเร็วในการทำหัตถการ แต่มีข้อเสียคือเครื่องดูดไฟฟ้ามีแรงดูดที่มากเกินไป อาจทำให้เกิดอาการเจ็บกับผู้ป่วยบางราย อุปกรณ์รักษาด้วยวิธีการดูดแบบท่อสุญญากาศ มีข้อดีที่สามารถควบคุมแรงดูดได้ด้วยมือ เมื่อผู้ป่วยมีอาการเจ็บแพทย์ผู้รักษาสามารถผ่อนแรงดูดได้ แต่รูปแบบทรงของท่อสุญญากาศไม่เอื้ออำนวยต่อท่าทางในการรักษา มีขนาดใหญ่เกินไป ทำให้เกิดความยุ่งยากในการใช้งาน นักวิจัยจึงได้พัฒนาอุปกรณ์สุญญากาศที่สามารถดูดจับและปลดปล่อยยางรัดที่อยู่ภายในอุปกรณ์ ซึ่งได้รวมการใช้งานในการทำหัตถการเข้าไว้ในอุปกรณ์เดียวมีความสะดวกและรวดเร็วในการทำหัตถการ ซึ่งจะช่วยลดความเจ็บปวดของผู้ป่วยได้ด้วย

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

ง่าย สะดวก ต่อการใช้งานจึงช่วยลดความเจ็บปวดของผู้ป่วยได้

ลดโอกาสการติดเชื้อของผู้ป่วย

ผู้สร้างผลงาน

นางสาวเสาวรส พาณิชย์วิสัย และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu