วัคซีนกรดไรโบนิวคลิอิก โควิด-19

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

รายละเอียดผลงาน

วัคซีนกรดไรโบนิวคลีอิก (M-RNA) ชนิดใหม่ที่ใช้กระตุ้นให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 ได้

จุดเด่นเทคโนโลยี

วัคซีนนี้สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกกันต่อโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สร้างผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพล วงศ์ตระกูลเกตุ
และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu