เครื่องและกระบวนการผสมแบบอัดรีด (Extrusion)
ที่สามารถควบคุมรูปทรงได้

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

            ปัจจุบันวัสดุทดแทนทางการเกษตรและชีวมวลได้รับความสนใจจากภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก โดยมีการพัฒนาวัสดุให้สามารถใช้ทดแทนวัสดุสังเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่ใช้อยู่เดิมได้ เส้นใยธรรมชาติเป็นอีกหนึ่งวัสดุที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะมีปริมาณมาก สามารถหาได้จากวัตถุดิบหลากหลายชนิด ทั้งในรูปแบบเมล็ด ใบ เปลือก และลำต้น ทั้งแบบที่ปลูกขึ้นมาเพื่อเอาเส้นใยโดยเฉพาะ หรือจากของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการเกษตร  เส้นใยธรรมชาติถูกนำมาใช้เป็นตัวเสริมแรงทดแทนเส้นใยสังเคราะห์ในพลาสติกและคอนกรีต ใช้เป็นฉนวนกันเสียง ฉนวนกันความร้อน ใช้เป็นตัวดูดซับคราบน้ำมันหรือเป็นตัวดูดซับโลหะหนักได้

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

ประหยัดต้นทุนการผลิต และระยะเวลาในการผลิต

พัฒนาให้กระบวนการผลิตสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

ออกแบบการผลิตได้หลายรูปทรง

แก้ปัญหาการใช้กระบวนการผลิตแบบการอัดรีดหรือ Extrusion แบบเดิมได้เป็นอย่างดี

ผู้สร้างผลงาน

รศ.ดร.กิตติทัศน์ สุบรรณจุ้ย

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu