กรรมวิธีการสกัดสารออกฤทธิ์จากขิงในรูปผงละลายน้ำ

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

วิธีการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากไรโซมของขิง โดยคํานึงถึง ปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม อาทิ อายุการเก็บเกี่ยวของขิง สารเคมีที่ใช้ สภาวะต่างๆ และขั้นตอนการสกัด เพื่อให้ได้สารสกัดทางชีวภาพ ที่สามารถออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมโดยที่ไม่แสดงความเป็นพิษ ต่อเซลล์ ทําให้สามารถนําสารสกัดที่ได้ไปใช้ได้อย่างปลอดภัยมาก ยิ่งขึ้น

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

วิธีการสกัดขิงให้ได้สารสกัดทางชีวภาพที่สามารถออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมโดยที่ไม่แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์ ทำให้สามารถนำสารสกัดที่ได้ไปใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้านเภสัชภัณฑ์อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ผู้สร้างผลงาน

ดร.ศุภฤกก์ บวรภิญโญ และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu