ตัวรับแอนติเจนแบบไคเมอริกของทีเซลล์ที่ใช้จับจำเพาะกับแอนติเจนชนิด CD19 สำหรับใช้ปฏิบัติต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดบีเซลล์โดยการรักษาด้วยเซลล์บำบัด (CAR-CD19 Therapy)

รายละเอียดผลงาน

      โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่พบได้บ่อยที่สุดในเด็ก โดยทั่วไปรักษาด้วยยาเคมีบำบัดร่วมกับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (Hematopoietic Stem Cell Transplantation) จากพี่น้อง หรือจากผู้บริจาคซึ่งมักพบปัญหาจากผลข้างเคียงของการใช้เคมีบำบัด ผู้วิจัยจึงได้ประดิษฐ์ตัวรับแอนติเจนแบบไคเมอริกที่จับจำเพาะกับ CD19 เพื่อนำมาใช้ในการรักษาด้วยวิธีเซลล์บำบัด

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยการใช้เซลล์บำบัด

ช่วยลดการใช้ยาทางเคมีกับผู้ป่วยให้เหลือน้อยที่สุด

ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและการเกิดผลข้างเคียง

มีโอกาสในการรักษาหายสูง

ผู้สร้างผลงาน

รศ.นพ. อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์
ศ.นพ. สุรเดช หงส์อิง และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu