งานสารสนเทศ

งานบริหารจัดการสารสนเทศ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน พัฒนาฐานข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาระบบงานของหน่วยงาน รวมถึงการสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของหน่วยงาน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในการเข้าถึงข้อมูลและใช้เทคโนโลยีที่มีในสถาบันฯ และเพื่อให้บุคลากรทุกท่านสามารถรับบริการทางสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการเชื่อมโยงระบบขอรับการบริการทางด้านสารสนเทศ เข้ารับระบบงานงานเว็บไซต์ โดยบุคคลากรสร้างเข้าใช้ระบบขอรับการบริการทางด้านสารสนเทศได้ที่ iNT Ticket System

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการสารสนเทศทุกท่านในการใช้เทคโนโลยีที่มีในสถาบันฯ  เพื่อให้ทุกท่านสามารถรับบริการทางสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง  iNT Ticket System เป็นหนึ่งในช่องทางการให้บริการช่วยเหลือในการทำงาน มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ระบบ ทางด้าน Hardware, Software, Network, Database  ผู้ใช้บริการสารสนเทศสามารถแจ้งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการใช้งานโปรแกรมระบบงานต่างๆ ได้ผ่านทาง Internet ได้ ผ่านทาง web browser โดยคลิกที่ปุ่ม iNT Ticket System ข้อมูลทั้งหมดจะมีการบันทึกและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้ใช้บริการต่อไป

Feedback for Improvement!

ทุกข้อคิดเห็นจะมีผลในการออกแบบระบบงานให้ท่านทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น!

ท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อประเมินการให้บริการจากสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เราขอขอบคุณทุกข้อคิดเห็นที่จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการให้บริการ เพื่อให้ท่านได้รับบริการได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อไป

ทีมบริหารจัดการสารสนเทศ
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Scan QR Code หรือ คลิกที่นี่