Event date: November 28, 2023 – December 3, 2023Categories:

การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 2024
Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักประดิษฐ์ บุคลากร ม.มหิดล ผู้ที่สนใจ ส่งผลงานคัดเลือกเพื่อเข้าร่วม “การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 2024 Bangkok International Intellectual Property , Invention , Innovation and Technology Exposition” เนื่องในวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2567

คุณสมบัติ

เป็นผลงานของอาจารย์ นักวิจัย นักประดิษฐ์ บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 

เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เสร็จสมบูรณ์ พร้อมจะนำไปใช้ประโยชน์ โดยมีเป้าหมายในการนำไปใช้จริงหรือหากเคยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจาด วช.หรือหน่วยงานอื่นๆ จะต้องมีการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่แสดงถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการนำองค์ความรู้จากการวิจัย
หรือหลักวิชาการมาประยุกต์ใช้

ต้องไม่เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ลอกเลียนแบบจากผู้อื่น


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 3 ธันวาคม 2566

สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม สแกน QR CODE หรือเข้าไปที่ : Click!!!