Event date: January 15, 2024 – January 31, 2024Categories:

Go Next Innovation Program

กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโปรแกรมต่อยอดบ่มเพาะผลงานนวัตกรรม (Go Next Innovation Program) โดยมีเป้าหมายเพื่อ

พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมต้นแบบที่แก้ปัญหาที่ชัดเจนมีผลกระทบสูงด้านสุขภาพ ให้เป็นนวัตกรรมสู่การใช้งานจริง

เพิ่มขีดความสามารถของการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคด้วยนวัตกรรม

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนวัตกรรม

สร้างเครือข่ายด้านแหล่งทุน ผู้เชี่ยวชาญ ในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด้านสุขภาพ

โดยมีการนำแนวคิดและเครื่องมือของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และการออกแบบบริการ (Service Design)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ม.ค. 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณฉัตรทริกา สุขพัฒนาเจริญ ผู้ประสานงานโครงการ โทร. 02 590 3963

กรอกแบบฟอร์มการสมัครโครงการนวัตกรรมเข้าร่วมโปรแกรมต่อยอดผลงานนวัตกรรม ได้ที่: CLICK!!!