ระบบนิเวศผู้ประกอบการ

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดตั้งงานระบบนิเวศผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Ecosystem) เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัย เกิด Entrepreneurial mindset การจัดเตรียมพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน (Co-working space, Maker space) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการทำ Translational Research เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย และเพื่อแสวงหางบประมาณสนับสนุนหรือความร่วมมือในการทำวิจัยและพัฒนา อาทิเช่นโครงการ Talent Mobility โครงการ Innovation Hub

เบอร์ติดต่อ 028496057