โครงการ Mahidol Startup Thailand League 2022

หากคุณมีความฝัน หากคุณมีความตั้งใจ หากคุณคือผู้ประกอบการตัวจริง เราขอเชิญชวนคุณเข้าร่วมบ่มเพาะและแข่งขันบนเส้นทาง Startup ไปกับเรา

โครงการ Mahidol Startup Thailand League คือ กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาต่อยอดแนวความคิด (Idea) เพื่อพัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับประเทศ ตลอดจนผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมให้มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system) รวมถึงการสร้างเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้วิสาหกิจเริ่มต้นเข้าสู่ตลาดในระดับประเทศ

    โดยมีเป้าหมายคือ “นักศึกษาทุกระดับชั้น / สาขาวิชา” ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเครือข่าย MOU

* ไม่มีค่าจ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

เงื่อนไข

1) เป็นนักศึกษาปัจจุบัน ของมหาวิทยาลัยมหิดล

2) การรวมทีมประกอบด้วย นักศึกษาจำนวน 3 – 5 คน (คละคณะ/สาขา/ชั้นปีได้) *

3) ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องผ่านการบ่มเพาะความรู้เบื้องต้น อย่างน้อย 1 กิจกรรม

4) หากประสงค์จะรวมทีมต่างมหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมจะต้องเป็นนักศึกษาภายใต้มหาวิทยาลัยที่ทำ MOU ร่วมกับ NIA

* หากไม่มีทีม ก็สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ เราจะมี Networking Party เพื่อหาทีมให้กับคุณ

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนที่ 1 สมัครเข้าร่วมโครงการ สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  * เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. พร้อมส่ง proposal มาใน Google Drive: Link

ขั้นตอนที่ 2 เข้าร่วมการบ่มเพาะความรู้เบื้องต้น สามารถเลือกเข้าร่วมได้ผ่าน 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1) Online Coaching Camp by NIA
2) Mahidol Pre-Incubation Program: MSEC II: Success Before Songkran
3) หลักสูตรผู้ประกอบการจาก SET
(พร้อมทั้งสะสม certificate ให้ครบ 5 หลักสูตร ได้แก่ Entrepreneurial Mindset / Pitching Technique / Design Thinking / Lean Canvas / Lean Startup)

ขั้นตอนที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขัน Pitching เข้าร่วมการแข่งขัน Mahidol Startup Thailand League 2022: MU Pitching Stage เพื่อคัดเลือกตัวแทนจาก ม.มหิดล จำนวน 5 ทีม และ Startup Thailand League 2022: Pitching ระดับภูมิภาค การแข่งขัน Startup กับ 200+ ทีม จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ขั้นตอนที่ 4 เข้ารับการให้คำปรึกษา Mentoring Session สำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือก ทั้ง 5 ทีม โครงการจะมีที่ปรึกษาให้กับทีม เพื่อให้คำแนะนำผลงาน ตลอดจนวิธีการ pitch เพื่อเอาชนะใจกรรมการในเวทีระดับภูมิภาค

ขั้นตอนที่ 5 เข้าร่วมงานแสดงผลงาน Demo Day & STL National Pitching by NIA สำหรับทีมที่ได้รับการคัดเลือกจากรอบ Pitching จะต้องเข้าร่วมการจัดแสดงผลงานทุกทีม

สิทธิพิเศษ

1) เข้ารับคำแนะนำกับที่ปรึกษาประจำทีม (Mentor) และรับฟังกิจกรรมส่งเสริมแรงบันดาลใจ จากผู้ประกอบการด้าน Startup (ฟรี)

2) เข้าใช้พื้นที่ MaSHARES Co-working and Maker Space เพื่อพูดคุย-หารือร่วมกัน (ฟรี)

3) เข้ารับคำแนะนำ และให้บริการเครื่องมือในการทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ MVP (ฟรี)

4) เส้นทางต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการ (Startup) อาทิ Mahidol Incubation Program / Youth Startup Fund / True Incube / AIS Jump Thailand และโครงการอื่น ๆ อีกมากมาย

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: นายสุทธิ  กสิณาทร โทร. 081 720 2027