Startup Thailand League

Startup Thailand League 2019

กิจกรรมการแข่งขันสตาร์ทอัพระดับประเทศ Startup Thailand League คือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Ecosystem) ตามนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee: NSC) ที่มีนโยบายปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศและวิสัยทัศน์นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการพัฒนา “วิสาหกิจเริ่มต้น เป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Warrior: NEW) กําหนดให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่เปิดสําหรับการเติบโตของอาเซียน” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นให้เป็นนักรบทาง เศรษฐกิจที่สามารถใช้ทรัพยากรของประเทศในการผลิตสินค้าและบริการมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม การจ้างงานในท้องถิ่น และการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค รวมทั้งก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ

โดยมีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย

ทั้งนี้ นักศึกษาทุกระดับ/สาขาวิชา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ฟรี

ขั้นตอนของการเข้าร่วมกิจกรรม

เงื่อนไขการรวมทีม

การรวมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน (Pitching) จะต้องประกอบไปด้วยนักศึกษา อย่างน้อย 3 คน และไม่เกิน 5 คน โดยจะต้องมาจากต่างคณะ/สาขา อย่างน้อย 2 คณะ และจาก 3 สาขาวิชา

 

ขั้นตอนที่ 1  สมัครเข้าร่วมโครงการ

สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สมัครออนไลน์ คลิ๊ก)

โดยนักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 20 เมษายน 2562 รับจำนวนจำกัดเพียง 200 คนเท่านั้น! *ขอสงวนสิทธิตามลำดับการสมัคร

ขั้นตอนที่ 2  เข้าร่วมการบ่มเพาะความรู้เบื้องต้น Coaching 4 สนาม หรือ Mahidol Bootcamp 2019

โดยนักศึกษา สามารถเลือกเข้าร่วมค่ายบ่มเพาะความรู้ด้านธุรกิจสตาร์ทอัพเบื้องต้นได้ ทั้งหมด 6 ครั้ง ได้แก่

สนาม สถานที่ วัน-เวลา
1. Coaching ภาคเหนือ ยังไม่ได้ระบุ มีนาคม
2. Coaching ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ได้ระบุ เมษายน
3. Coaching ภาคใต้ ยังไม่ได้ระบุ พฤษภาคม
4. Coaching ภาคกลาง ยังไม่ได้ระบุ มิถุนายน
5. Mahidol Bootcamp 2019 #1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
6. Mahidol Bootcamp 2019 #2 26 – 28 เมษายน 2562

 

ขั้นตอนที่ 3  เข้าร่วมการแข่งขัน Pitching

โดยนักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมการแข่งขันได้ทั้งหมด 4 สนาม/ 4 ครั้ง ได้แก่

สนาม สถานที่ วัน-เวลา
1. สนามภาคเหนือ ยังไม่ได้ระบุ มีนาคม
2. สนามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ได้ระบุ เมษายน
3. สนามภาคใต้ ยังไม่ได้ระบุ พฤษภาคม
4. สนามภาคกลาง ยังไม่ได้ระบุ มิถุนายน

ขั้นตอนที่ 4  เข้าร่วมการจัดแสดงผลงาน Demo

โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขัน (Pitching) จะต้องเข้าร่วมการจัดแสดงผลงาน (Demo) โดยสามารถเลือกได้ทั้งหมด 2 รอบ/ 2 ครั้ง ได้แก่

สนาม สถานที่ วัน-เวลา
1. รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ได้ระบุ เมษายน
1. รอบภาคกลาง ยังไม่ได้ระบุ สิงหาคม

 

* หมายเหตุ: นักศึกษาที่จะเข้าร่วมการ Pitching และ Demo จะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม Coaching หรือ Bootcamp อย่างน้อย 1 ครั้ง

 

9 กลุ่มอุตสาหกรรมของธุรกิจสตาร์ทอัพ

  1. ด้านเกษตรและอาหาร (AgriTech/Food Startup)
  2. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (HealthTech)
  3. ด้านการเงินและการธนาคาร (FinTech)
  4. ด้านอุตสาหกรรม (IndustryTech)
  5. ด้านการท่องเที่ยว (TravelTech)
  6. ด้านไลฟ์สไตล์ (LifeStyle)
  7. ด้านพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
  8. ด้านภาครัฐ/การศึกษา (GovTech/EdTech)
  9. ด้านอสังหาริมทรัพย์ (PropertyTech)

“ไม่ว่าคุณจะเรียนอยู่ในสาขาใด คุณก็สามารถเริ่มต้นทำธุรกิจได้ ทั้งการแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การกีฬา ภาษา การจัดการ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว สารสนเทศและการสื่อสาร ฯลฯ เพียงแค่คุณมีใจรักและพร้อมที่จะเปิดรับโอกาส เราจะจัดหาองค์ความรู้ สมาชิก แหล่งทุน และแรงบันดาลใจ ให้กับคุณเอง!!!