อุปกรณ์ตรวจวัดสารพาราควอท
04/11/2020
อุปกรณ์นิรภัยสำหรับเข็มฉีดยาทางทันตกรรม
17/03/2022

ชุดทดสอบโรคเมดิออยโดสิส

รายละเอียดผลงาน

  โรคเมลิออยโดสิสเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย  ที่อาศัยในสิ่งแวดล้อมชื่อ Burkholderia pseudomallei   ซึ่งมีอัตราการติดเชื้อ 20 % จากชุมชน ทั้งหมด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 40% เนื่องจากผู้ป่วยโรคเมลิออยโดสิสมักเสียชีวิตภายใน 24 ถึง 48 ชั่วโมง การตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิสในปัจจุบันใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อ B. pseudomallei  ซึ่งใช้เวลานานได้ผลช้า การตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วจะมีประโยชน์ช่วยลดเวลาให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้รวดเร็วขึ้น และอาจช่วยลดอัตราการตายของผู้ป่วยโรคเมลิออยโดสิสได้

ผู้ประดิษฐ์หลัก : รศ.ดร.นริศรา จันทราทิตย์ และ ผศ.ดร กาญจนา เลิศมีมงคลชัย
ผู้ประสานงาน : งานถ่ายถอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ นางสาวอธิฌา สร้อยนาค  Tel : 02-849-6056-7    Email : athicha.soi@Mahidol.edu