เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบความท้าทายและแก้ปัญหา เข้าร่วมการแข่งขัน "Mahidol SDGs Impact Challenge 2024"

เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบความท้าทายและแก้ปัญหา

ชิงทุนพัฒนาโครงการมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท !!!

กิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 คืออะไร ?

กิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) กองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ และกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษา ได้ใช้กระบวนการ Design Thinking ในการวิเคราะห์โจทย์หรือปัญหาภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) พร้อมนำเสนอแนวทางการแก้ไขที่สามารถก่อให้เกิดความยั่งยืนและผลกระทบเชิงบวก ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงในรูปแบบ Social Enterprise ผ่านกระบวนการที่ปรึกษา (Mentoring) และการแข่งขัน Pitching พร้อมได้รับเงินรางวัลเพื่อพัฒนาและต่อยอดผลงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

เพื่อให้เกิดการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในทุกพันธกิจและทุกกิจกรรมไปสู่ความยั่งยืน

 เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทักษะการคิด วิเคราะห์ และวางแผน ตามกระบวนการ Design Thinking และการลงมือปฏิบัติจริงในรูปแบบ Social Enterprise

เพื่อให้ได้ผลงานที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและก่อให้เกิดความยั่งยืนและผลกระทบเชิงบวก ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง

ระยะเวลาของจัดกิจกรรม (Timeline)

เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกันยายน 2567

**โครงการนี้เป็นโครงการระยะยาว นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาของโครงการ**

มกราคม

เปิดรับสมัคร/ประกาศผลการคัดเลือก
(ผ่านการคัดเลือก 100 คน)

กุมภาพันธ์

Orientation Day จัดทีม รับโจทย์ พบที่ปรึกษา (Mentor)

มีนาคม – เมษายน

Weekly Pitching Challenge
(เงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 10,000 บาทต่อสัปดาห์)

พฤษภาคม

Pitching Challenge for Prototype Development
(เงินทุนพัฒนาโครงการรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท สำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม)

มิถุนายน

Grand Pitching Challenge
(เงินทุนพัฒนาโครงการรวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท สำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีม)

กันยายน

VC Pitching Challenge
โอกาสได้รับการลงทุนใน Social Enterprise

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล (ทุกระดับ ทุกชั้นปี ไม่จำกัดคณะ/สาขา)

มีไอเดียสร้างสรรค์ มีทักษะและความสามารถในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา

มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ชอบความท้าทาย กล้าแสดงออก

สิ่งที่จะได้รับ

เงินทุนสำหรับนำไปพัฒนาโครงการทุกสัปดาห์ รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท พร้อมทั้งค่าตอบแทนในอัตรานักศึกษาฝึกงานของมหาวิทยาลัย

พบปะกับเหล่า Mentors ผู้เชี่ยวชาญจากแวดวงต่าง ๆ ที่จะมาให้คำปรึกษาตลอดทั้งโครงการ