พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล
ร่วมกับ บริษัท Origgin Capital Ltd. (Singapore)

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือกับ คุณ Lum Yi Chi Director , Origgin Capital Ltd. (Singapore) ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนการบ่มเพาะนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย รวมถึง Startup ของมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการเข้าร่วมในโครงการต่าง ๆ รวมไปถึงงาน Conference ในระดับสากล เพื่อสร้าง Ecosystem ของมหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือกับ คุณ Lum Yi Chi Director , Origgin Capital Ltd. (Singapore) ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนการบ่มเพาะนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย รวมถึง Startup ของมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการเข้าร่วมในโครงการต่าง ๆ รวมไปถึงงาน Conference ในระดับสากล เพื่อสร้าง Ecosystem ของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคาร MaSHARES Co-Working & Maker Space มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ร่วมกับ บริษัท Origgin Capital Ltd. (Singapore) สนับสนุนการบ่มเพาะนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย รวมถึง Startup ของมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการเข้าร่วมในโครงการต่าง ๆ รวมไปถึงงาน Conference ในระดับสากล ณ อาคาร MaSHARES Co-Working & Maker Space มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ร่วมกับ บริษัท Origgin Capital Ltd. (Singapore) สนับสนุนการบ่มเพาะนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย รวมถึง Startup ของมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการเข้าร่วมในโครงการต่าง ๆ รวมไปถึงงาน Conference ในระดับสากล ณ อาคาร MaSHARES Co-Working & Maker Space มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือกับ คุณ Lum Yi Chi Director , Origgin Capital Ltd. (Singapore) ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนการบ่มเพาะนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย รวมถึง Startup ของมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการเข้าร่วมในโครงการต่าง ๆ รวมไปถึงงาน Conference ในระดับสากล เพื่อสร้าง Ecosystem ของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคาร MaSHARES Co-Working & Maker Space มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นอกจากนี้ยังได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ Ecosystem ของบริษัท Origgin Capital Ltd. (Singapore) รวมไปถึงมุมมองโอกาสทางธุรกิจในการขยายตลาดไปยังสิงคโปร์และภูมิภาคอื่นๆ

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050