กิจกรรมอบรมการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์
ภายใต้ TRIUP Act ณ อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ภายใต้ TRIUP Act (TRIUP Act & Technology Commercialization) ในรูปแบบ Hybrid ณ อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท และผ่านทางระบบออนไลน์ Webex

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงดวงดาว ฉันทศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์ กล่าวเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ภายใต้ TRIUP Act (TRIUP Act & Technology Commercialization)

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) กล่าวเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ภายใต้ TRIUP Act (TRIUP Act & Technology Commercialization)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ที่ปรึกษาอาวุโส หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ สรุปสาระสำคัญ พรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (TRIUP ACT) ผ่านทางช่องทางออนไลน์ Webex

คุณวิกรานต์ ดวงมณี Head of Intellectual Property Management บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ FTO10: Freedom To Operate 101 สำคัญอย่างไร ?

คุณนฤเบศร์ การย์สกุลธร Senior IP Legal Counsel บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการวิจัยและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

คุณพลอยพรรณ จิตรแจ้ง เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) บรรยายในหัวข้อ บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (TRIUP ACT)

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ภายใต้ TRIUP Act (TRIUP Act & Technology Commercialization) ในรูปแบบ Hybrid ณ อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท และผ่านทางระบบออนไลน์ Webex

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ภายใต้ TRIUP Act (TRIUP Act & Technology Commercialization) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงดวงดาว ฉันทศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) กล่าวเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ที่ปรึกษาอาวุโส หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ สรุปสาระสำคัญ พรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (TRIUP ACT) คุณพลอยพรรณ จิตรแจ้ง เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) บรรยายในหัวข้อ บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (TRIUP ACT) คุณวิกรานต์ ดวงมณี Head of Intellectual Property Management บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ FTO10: Freedom To Operate 101 สำคัญอย่างไร ? และ คุณนฤเบศร์ การย์สกุลธร Senior IP Legal Counsel บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการวิจัยและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ทั้งนี้การอบรมการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ภายใต้ TRIUP Act (TRIUP Act & Technology Commercialization) จัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 รวมไปถึงกฎหมายลำดับรอง และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050