สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx) ประจำปี 2567

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx) ประจำปี 2567 พร้อมรับฟังการนำเสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนพัฒนาและผลลัพธ์ของแผนพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

คณะผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx) ประจำปี 2567

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx) ประจำปี 2567 พร้อมรับฟังการนำเสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนพัฒนาและผลลัพธ์ของแผนพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2567 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx) ประจำปี 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงาน และ อาจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ไพฑูรย์ ศรีมนตรี จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในวันแรกของการตรวจประเมิน และในวันที่สองของการตรวจประเมิน นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับฟังพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้มีแนวทางปฏิบัติที่ดี เป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำนเนินการที่เป็นเลิศต่อไป

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050