พิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร
Mahidol Entrepreneurship, Technology & Innovation School
(METI School)

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร Mahidol Entrepreneurship, Technology & Innovation School (METI School) ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี และ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล รวมไปถึงผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และผู้แทนส่วนงานภายในร่วมพิธีฯ

ศิลาฤกษ์อาคาร Mahidol Entrepreneurship, Technology & Innovation School (METI School)

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร Mahidol Entrepreneurship, Technology & Innovation School (METI School)

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร Mahidol Entrepreneurship, Technology & Innovation School (METI School) ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี และ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล รวมไปถึงผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และผู้แทนส่วนงานภายในร่วมพิธีฯ

สำหรับ อาคาร Mahidol Entrepreneurship, Technology & Innovation School หรือ METI School มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถเชิงสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม ภายใต้ยุทธศาสตร์ Education and Authentic Thinking นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสร้างประโยชน์สู่สังคมต่อไป

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050