การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์ภายใต้

TRIUP Act

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม “การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์ภายใต้ TRIUP Act” ร่วมทำความเข้าใจ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับพรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 กฎหมายลำดับรอง และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2566 (09.00 – 16.30 น.)
ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Highlight Topic

สรุปสาระสำคัญ พรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (TRIUP ACT)

FTO101 : Freedom To Operate 101 สำคัญอย่างไร ?

การบริหารจัดการข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการวิจัยและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการดำเนินงานตาม พรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564
(TRIUP ACT)

ลงทะเบียนได้ที่ : Click!!!

*กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรของ ม.มหิดล Startups
และบริษัทที่ร่วมมือในการพัฒนาโครงการกับ ม.มหิดลเท่านั้น (รับจำนวนจำกัด 60 ที่นั่ง !)

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050