สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล
ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เข้าเยี่ยมชมส่วนงานและพื้นที่โรงงานต้นแบบรวมถึงพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรม

ในกิจกรรม SUT Horizon x Mahidol : Deeptech Alliance Partnership for Effective Development Cooperation

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดย อ.พงศ์วราวุฑฒิ หมื่นยุทธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคโนธานี ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจและนวัตกรรม อ.เอกลักษณ์ แสงเดือนฉาย อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักวิชาศาสตร์ และศิลป์ดิจิทัล นายอานนท์ บุณยประเวศ หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม เทคโนธานี ว่าที่ร้อยตรี อัทษฏางค์ ณ พัทลุง หัวหน้าหน่วยเร่งสร้างวิสาหกิจที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก เทคโนธานี และนักพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม เทคโนธานี เข้าเยี่ยมชมส่วนงานและพื้นที่โรงงานต้นแบบรวมถึงพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมในกิจกรรม SUT Horizon x Mahidol : Deeptech Alliance Partnership for Effective Development Cooperation

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดย อ.พงศ์วราวุฑฒิ หมื่นยุทธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคโนธานี ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจและนวัตกรรม อ.เอกลักษณ์ แสงเดือนฉาย อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักวิชาศาสตร์ และศิลป์ดิจิทัล นายอานนท์ บุณยประเวศ หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม เทคโนธานี ว่าที่ร้อยตรี อัทษฏางค์ ณ พัทลุง หัวหน้าหน่วยเร่งสร้างวิสาหกิจที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก เทคโนธานี และนักพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม เทคโนธานี เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โรงงานต้นแบบรวมถึงพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมในกิจกรรม SUT Horizon x Mahidol : Deeptech Alliance Partnership for Effective Development Cooperation

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเยี่ยมชมส่วนงานและพื้นที่โรงงานต้นแบบรวมถึงพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรม ในกิจกรรม SUT Horizon x Mahidol : Deeptech Alliance Partnership for Effective Development Cooperation

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดย อ.พงศ์วราวุฑฒิ หมื่นยุทธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคโนธานี ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจและนวัตกรรม อ.เอกลักษณ์ แสงเดือนฉาย อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักวิชาศาสตร์ และศิลป์ดิจิทัล นายอานนท์ บุณยประเวศ หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม เทคโนธานี ว่าที่ร้อยตรี อัทษฏางค์ ณ พัทลุง หัวหน้าหน่วยเร่งสร้างวิสาหกิจที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก เทคโนธานี และนักพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม เทคโนธานี เข้าเยี่ยมชมส่วนงานและพื้นที่โรงงานต้นแบบรวมถึงพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมในกิจกรรม SUT Horizon x Mahidol : Deeptech Alliance Partnership for Effective Development Cooperation

โดยช่วงเช้าได้เยี่ยมชมพื้นที่โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ และในช่วงบ่ายได้เยี่ยมชมพื้นที่ MaSHARES Coworking Space@MB พร้อมร่วมประชุมหารือแนวทางการทำงาน การจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกัน รวมถึงการเข้าถึง Lab Facility และผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050