กิจกรรม Mahidol Wellness Innovations & Business Matching Opportunities

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดกิจกรรมสัมมนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม INNOVATION FOR SUSTAINABILITY  ในหัวข้อ “Mahidol Wellness Innovations & Business Matching Opportunities” ณ ห้องประชุม ศ.นพ. เฟื่อง สัตย์สงวน Auditorium ชั้น 3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การบรรยายในหัวข้อ HeaRTS and Rehab for Tele Healthcare โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบำบัด และผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กภ.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

การบรรยายในหัวข้อ HeaRTS and Rehab for Tele Healthcare โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กภ.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

การบรรยายในหัวข้อ SSPO for This-able : Health Equity and Opportunities โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนัญชยา สามาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ฝ่ายวิจัย โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (SSPO) มาเป็นวิทยากร

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ Research and Technology in Physical Therapy, Rehabilitation, and Movement and Sports Sciences โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ. คมศักดิ์ สินสุรินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร เจริญสุข หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการ

ภาพถ่ายรวมกิจกรรมสัมมนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม INNOVATION FOR SUSTAINABILITY  ในหัวข้อ “Mahidol Wellness Innovations & Business Matching Opportunities” ณ ห้องประชุม ศ.นพ. เฟื่อง สัตย์สงวน Auditorium ชั้น 3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
 เยี่ยมชมผลงาน กิจกรรมสัมมนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม INNOVATION FOR SUSTAINABILITY  ในหัวข้อ “Mahidol Wellness Innovations & Business Matching Opportunities” ณ ห้องประชุม ศ.นพ. เฟื่อง สัตย์สงวน Auditorium ชั้น 3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดกิจกรรมสัมมนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม INNOVATION FOR SUSTAINABILITY ในหัวข้อ “Mahidol Wellness Innovations & Business Matching Opportunities” ณ ห้องประชุม ศ.นพ. เฟื่อง สัตย์สงวน Auditorium ชั้น 3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) ภายใต้การบริหารจัดการของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม INNOVATION FOR SUSTAINABILITY  ในหัวข้อ “Mahidol Wellness Innovations & Business Matching Opportunities”  โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา และรองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานและร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ Wellness & Healthcare Innovation Ecosystem and Innovation Process ณ ห้องประชุม ศ.นพ. เฟื่อง สัตย์สงวน Auditorium ชั้น 3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยในช่วงเช้าจะเป็นการกิจกรรมบรรยายให้ความรู้และเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

การบรรยายในหัวข้อ HeaRTS and Rehab for Tele Healthcare โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบำบัด และผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กภ.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

การบรรยายในหัวข้อ SSPO for This-able : Health Equity and Opportunities โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนัญชยา สามาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ฝ่ายวิจัย โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (SSPO) มาเป็นวิทยากร

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ Research and Technology in Physical Therapy, Rehabilitation, and Movement and Sports Sciences โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ. คมศักดิ์ สินสุรินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร เจริญสุข หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการ

และในช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมเยี่ยมชมบูธจัดแสดงผลงานนวัตกรรม พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมนุษย์ (RICHms) ชั้น 6 คณะกายภาพบำบัด

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050