Mahidol SDGs Impact Challenge 2024
รอบ Pitching Challenge for Prototype Development
คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย!!!

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับกองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ และกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 รอบ Pitching Challenge for Prototype Development คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ณ โครงการ SALAYA ONE ซอยตั้งสิน ศาลายา

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 รอบ Pitching Challenge for Prototype Development คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวให้กำลังใจผู้เข้าร่วมแข่งขันก่อนการตัดสินผลการแข่งขันภายในกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 รอบ Pitching Challenge for Prototype Development คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ พิมพา อาจารย์จากวิทยาลัยการจัดการ (CMMU) ร่วมเป็นกรรมการตัดสินภายในกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 รอบ Pitching Challenge for Prototype Development คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นกรรมการตัดสินภายในกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 รอบ Pitching Challenge for Prototype Development คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมเป็นกรรมการตัดสินภายในกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 รอบ Pitching Challenge for Prototype Development คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย

ทีม MU Screen ถังขยะรูปแบบใหม่ หนึ่งในทีมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ทีมสุดท้าย ในกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 รอบ Pitching Challenge for Prototype Development

ทีม M for U Application Simulation Game เพื่อนร่วมทางสู่สุขภาพจิตที่ดี หนึ่งในทีมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ทีมสุดท้าย ในกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 รอบ Pitching Challenge for Prototype Development

ทีม Klong Klean นวัตกรรมดักจับขยะในแหล่งน้ำ หนึ่งในทีมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ทีมสุดท้าย ในกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 รอบ Pitching Challenge for Prototype Development

ทีม Bridge Work การให้บริการเพื่อพาผู้พิการเข้าสู่ตลาดแรงงาน หนึ่งในทีมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ทีมสุดท้าย ในกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 รอบ Pitching Challenge for Prototype Development

ทีม จัดหาอาชีพคนพิการ Jobable MU หนึ่งในทีมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ทีมสุดท้าย ในกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 รอบ Pitching Challenge for Prototype Development

ทีม Carbon Polymerizing System นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตอัตโนมัติ หนึ่งในทีมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ทีมสุดท้าย ในกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 รอบ Pitching Challenge for Prototype Development

ทีม Purple for Health แป้งข้าวก่ำเพื่อสุขภาพ  หนึ่งในทีมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ทีมสุดท้าย ในกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 รอบ Pitching Challenge for Prototype Development

ทีม เครื่องดูดไมโครพลาสติกสำหรับโรงบำบัดน้ำเสีย หนึ่งในทีมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ทีมสุดท้าย ในกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 รอบ Pitching Challenge for Prototype Development

ทีม Edible Spoon ช้อนกินได้จากข้าวหอมมะลิไทย หนึ่งในทีมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ทีมสุดท้าย ในกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 รอบ Pitching Challenge for Prototype Development

ทีม HealthMed Sticker สติกเกอร์ช่วยบ่งบอกวิธีรับประทานยาสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ หนึ่งในทีมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ทีมสุดท้าย ในกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 รอบ Pitching Challenge for Prototype Development

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับกองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ และกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 รอบ Pitching Challenge for Prototype Development คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ณ โครงการ SALAYA ONE ซอยตั้งสิน ศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ พิมพา อาจารย์จากวิทยาลัยการจัดการ (CMMU) ร่วมเป็นกรรมการตัดสินพร้อมมอบรางวัลให้กับทีมที่ผ่านเข้ารอบ โดยมีทีมผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ทีม ดังนี้

ทีม Edible Spoon ช้อนกินได้จากข้าวหอมมะลิไทย

ทีม HealthMed Sticker สติกเกอร์ช่วยบ่งบอกวิธีรับประทานยาสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

ทีม Klong Klean นวัตกรรมดักจับขยะในแหล่งน้ำ

ทีม MU Screen ถังขยะรูปแบบใหม่

ทีม Bridge Work การให้บริการเพื่อพาผู้พิการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ทีม เครื่องดูดไมโครพลาสติกสำหรับโรงบำบัดน้ำเสีย

ทีม M for U Application Simulation Game เพื่อนร่วมทางสู่สุขภาพจิตที่ดี

ทีม จัดหาอาชีพคนพิการ Jobable MU

ทีม Carbon Polymerizing System นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตอัตโนมัติ

ทีม Purple for Health แป้งข้าวก่ำเพื่อสุขภาพ

โดยกิจกรรม “Mahidol SDGs Impact Challenge 2024” จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับทักษะการคิด วิเคราะห์ และวางแผน ตามกระบวนการ Design Thinking ในการวิเคราะห์โจทย์ หรือปัญหาภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงในรูปแบบ Social Enterprise ผ่านกระบวนการที่ปรึกษา (Mentoring) ผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษา คำแนะนำตลอดโครงการ และการแข่งขัน Pitching เพื่อให้ได้ผลงานที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา ก่อให้เกิดความยั่งยืน และผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050