สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล
จัดกิจกรรม iNT Research Academic Consulting Day
ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล จัดกิจกรรม iNT Research Academic Consulting Day ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ รวมไปถึงการเชื่อมโยงและผลักดันงานบริการวิจัยและวิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร. ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กล่าวแนะนำในภาพรวมของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายในกิจกรรม iNT Research Academic Consulting Day ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 อาจารย์ พญ. มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดกิจกรรม iNT Research Academic Consulting Day ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล จัดกิจกรรม iNT Research Academic Consulting Day ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ รวมไปถึงการเชื่อมโยงและผลักดันงานบริการวิจัยและวิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม iNT Research Academic Consulting Day ณ ห้องประชุมนิภาธรรมวงศ์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อเนกประสงค์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ พญ. มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดกิจกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร. ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กล่าวแนะนำในภาพรวมของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้คำปรึกษา และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ รวมไปถึงการเชื่อมโยงและแนวทางในการผลักดันงานบริการวิจัยและวิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรม ให้กับอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050