สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
จัดกิจกรรม Campus Bootcamp 2024 @MUNA

ดร.วาริน รัชนานุสรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น มาเป็นวิทยากร รวมไปถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมแข่งขัน Pitching นำเสนอไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) ให้กับนักศึกษา มุ่งสู่การเป็น Entrepreneurial University กิจกรรม Campus Bootcamp 2024 @MUNA

ภาพบรรยากาศภายในกิจกรรม กิจกรรม Campus Bootcamp 2024 @MUNA ภาพที่ 2

ภาพบรรยากาศภายในกิจกรรม กิจกรรม Campus Bootcamp 2024 @MUNA

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดกิจกรรม Campus Bootcamp 2024 @MUNA โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม

ดร. กันย์ กังวานสายชล CEO& CO Founder บริษัท อัลจีบา จำกัด มาเป็นวิทยากร รวมไปถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมแข่งขัน Pitching นำเสนอไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) ให้กับนักศึกษา มุ่งสู่การเป็น Entrepreneurial University กิจกรรม Campus Bootcamp 2024 @MUNA

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดกิจกรรม Campus Bootcamp 2024 @MUNA สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) มุ่งสู่การเป็น Entrepreneurial University

ทีมที่ได้รับรางวัลจากการ pitching เพื่อนำเสนอไอเดีย Campus Bootcamp 2024 @MUNA  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Mekha (เมฆา) สมาชิกทีม นางสาววาลิศรา นุ่นภักดี นางสาวจิรญฎา ธิยานันท์ นายศุภทา อวัสดาพร  ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทียนหอมไร้ควัน ผลิตจากไขรำข้าว ไม่มีแอลกอฮอลและสารเคมี ใช้น้ำมันหอมระเหยที่สกัดมาจากธรรมชาติ

ทีมที่ได้รับรางวัลจากการ pitching เพื่อนำเสนอไอเดีย Campus Bootcamp 2024 @MUNA  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม สาวจอมยุทธเด๊ะ สมาชิกทีม นางสาวธรารัตน์ ปันแอ นางสาวนันท์นภัส เรืองจรูญ นางสาวอริสรา ถาวรบุตร นางสาวอาทิตยา แก้ววงษา/0935695267 ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Home Cook สำหรับสุนัขพันธ์เล็ก ซึ่งมีส่วนผสมของเนื้อปลา/ผัก/น้ำซุป/เจลาตินปลา ภายใต้แบรนด์คลุกข้าว

ทีมที่ได้รับรางวัลจากการ pitching เพื่อนำเสนอไอเดีย Campus Bootcamp 2024 @MUNA  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Mega Cute สมาชิกทีม นางสาวสิรินพรรณ ปิ่นทอง นางสาวปนัดดา ทิมเขียว นายคณิน ล่องละมุด นางสาวสุภาวิณี นิวัต นายพัชรพล เหล็กโอก ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Solace Soothing Lotion บรรเทาอาหารคันและลดรอยแผลจากสารสกัดจากยางนาและผักเบี้ยใหญ่

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดกิจกรรม Campus Bootcamp 2024 @MUNA สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) มุ่งสู่การเป็น Entrepreneurial University

เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดกิจกรรม Campus Bootcamp 2024 @MUNA โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการ Workshop แลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ Customer Insight, Branding และ Pitching Techniques โดยได้รับเกรียติจาก ดร.วาริน รัชนานุสรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น และ ดร. กันย์ กังวานสายชล CEO& CO Founder บริษัท อัลจีบา จำกัด มาเป็นวิทยากร รวมไปถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมแข่งขัน Pitching นำเสนอไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) ให้กับนักศึกษา มุ่งสู่การเป็น Entrepreneurial University โดยทีมที่ได้รับรางวัลจากการ pitching เพื่อนำเสนอไอเดีย ได้แก่

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Mega Cute สมาชิกทีม นางสาวสิรินพรรณ ปิ่นทอง นางสาวปนัดดา ทิมเขียว นายคณิน ล่องละมุด นางสาวสุภาวิณี นิวัต นายพัชรพล เหล็กโอก ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Solace Soothing Lotion บรรเทาอาหารคันและลดรอยแผลจากสารสกัดจากยางนาและผักเบี้ยใหญ่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม สาวจอมยุทธเด๊ะ สมาชิกทีม นางสาวธรารัตน์ ปันแอ นางสาวนันท์นภัส เรืองจรูญ นางสาวอริสรา ถาวรบุตร นางสาวอาทิตยา แก้ววงษา/0935695267 ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Home Cook สำหรับสุนัขพันธ์เล็ก ซึ่งมีส่วนผสมของเนื้อปลา/ผัก/น้ำซุป/เจลาตินปลา ภายใต้แบรนด์คลุกข้าว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Mekha (เมฆา) สมาชิกทีม นางสาววาลิศรา นุ่นภักดี นางสาวจิรญฎา ธิยานันท์ นายศุภทา อวัสดาพร  ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทียนหอมไร้ควัน ผลิตจากไขรำข้าว ไม่มีแอลกอฮอลและสารเคมี ใช้น้ำมันหอมระเหยที่สกัดมาจากธรรมชาติ