สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล
เยี่ยมชมพร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ร่วมเยี่ยมชมศึกษาดูงานการสนับสนุนการทำสตาร์ทอัพ หลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้าง Entrepreneurship ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม ผลักดันการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 7-12 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและคู่ความร่วมมือ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ดร.ดลพร อโนภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และอาจารย์ประจำหลักสูตร Biodesign in Medicine คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมทริปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เกี่ยวกับการสนับสนุนการทำสตาร์ทอัพ หลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมที่ส่งเสริม Entrepreneurship การทำวิจัย ความพร้อมของห้องปฏิบัติการและศูนย์เครื่องมือในการขึ้นต้นแบบผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ในหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

Soongsil University Start-up Support Foundation

Hanyang University Start-up Support Foundation

Korea University Crimson Start-up Support Foundation

Korea University Mediscience Park

GBSA Pangyo Techno Valley & Y&ARCHER Pangyo Office

Y&ARCHER Gangnam Office

Yeonsei Technology Holdings

K-Medihub

POSTECH and POSTECH Holdings

DG Technology Holdings

KAIST

พร้อมกันนี้ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับทางหน่วยของสาธารณรัฐเกาหลีใต้เพิ่มเติม ประกอบด้วย Soongsil University Start-up Support Foundation, Ewha Womans University Start-up Support Foundation และ DG Technology Holdings เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมและผลักดันการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมร่วมกันต่อไปในอนาคต

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050