Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 
รอบ Weekly Pitching Challenge #6

ภาพบรรยากาศการ Pitching ของ ทีม Klong Klean นวัตกรรมดักจับขยะในแหล่งน้ำ ภายในกิจกรรม Weekly Pitching Challenge ครั้งที่ 6 ภายใต้โครงการ Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking ในขั้น Ideate ครั้งที่ 2

กิจกรรม Weekly Pitching Challenge ครั้งที่ 6 ภายใต้โครงการ Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking ในขั้น Ideate แนวทางการแก้ปัญหาโดยการคำนึงถึงความต้องการหรือปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย นำไปสู่การสร้างสรรค์ไอเดียภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs ณ MaSHARES Co-Working Space @MB โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย จากคณะวิทยาศาสตร์ ดร.กฤษกร สุขเวชชวรกิจ จากวิทยาลัยการจัดการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)  มาเป็นกรรมการตัดสินมอบรางวัล

อันดับที่ 3 ทีม Klong Klean นวัตกรรมดักจับขยะในแหล่งน้ำ ทีมที่ได้รับรางวัลในสัปดาห์ที่ 6 ของการแข่งขัน Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 รอบ Weekly Pitching Challenge ครั้งที่ 6 โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking ในขั้น Ideate ครั้งที่ 2

อันดับที่ 2 ทีม Carbon Polymerizing การลดขยะอาหารแบบครบวงจร ทีมที่ได้รับรางวัลในสัปดาห์ที่ 6 ของการแข่งขัน Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 รอบ Weekly Pitching Challenge ครั้งที่ 6 โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking ในขั้น Ideate ครั้งที่ 2

อันดับที่ 1 ทีม MuPlus โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพแก่ผู้พิการให้ตอบความต้องการต่อตลาดแรงงาน ทีมที่ได้รับรางวัลในสัปดาห์ที่ 6 ของการแข่งขัน Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 รอบ Weekly Pitching Challenge ครั้งที่ 6 โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking ในขั้น Ideate ครั้งที่ 2

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับกองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ และกองบริหารการศึกษา ม.มหิดล จัดกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 รอบ Weekly Pitching Challenge ครั้งที่ 6 โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking ในขั้น Ideate นำไปสู่การสร้างสรรค์ไอเดียภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs ณ MaSHARES Co-Working Space @MB

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับกองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ และกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Weekly Pitching Challenge ครั้งที่ 6 ภายใต้โครงการ Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking ในขั้น Ideate แนวทางการแก้ปัญหาโดยการคำนึงถึงความต้องการหรือปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย นำไปสู่การสร้างสรรค์ไอเดียภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs ณ MaSHARES Co-Working Space @MB โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย จากคณะวิทยาศาสตร์ ดร.กฤษกร สุขเวชชวรกิจ จากวิทยาลัยการจัดการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)  มาเป็นกรรมการตัดสินมอบรางวัล และทีมที่ได้รับรางวัลในสัปดาห์นี้ คือ

อันดับที่ 1 ทีม MuPlus โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพแก่ผู้พิการให้ตอบความต้องการต่อตลาดแรงงาน

อันดับที่ 2 ทีม Carbon Polymerizing การลดขยะอาหารแบบครบวงจร

อันดับที่ 3 ทีม Klong Klean นวัตกรรมดักจับขยะในแหล่งน้ำ

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050