สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล
ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 
จัดกิจกรรม Mahidol ARI Tech ครั้งที่ 2

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จัดกิจกรรม Mahidol ARI Tech ครั้งที่ 2 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนวัตกรรมทางด้าน ARI TECH ให้แก่ผู้ประกอบการ ณ MaSHARES Co-Working Space @MB

คุณอรุณี แปลงนาม นักพัฒนานวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) บรรยายในหัวข้อ การเตรียมตัวรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ด้านนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศสาขาธุรกิจ ARI TECH  กิจกรรม Mahidol ARI Tech ครั้งที่ 2 ณ MaSHARES Co-Working Space @MB

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน กิจกรรม Mahidol ARI Tech ครั้งที่ 2 ณ MaSHARES Co-Working Space @MB

กิจกรรม Mahidol ARI Tech ครั้งที่ 2 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนวัตกรรมทางด้าน ARI TECH ให้แก่ผู้ประกอบการ ณ MaSHARES Co-Working Space @MB

ดร.ศิวัตม์  สายบัว ที่ปรึกษาโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ สาขาธุรกิจ ARI TECH บรรยายในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ ก่อนการขอรับทุนด้านนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ สาขาธุรกิจ ARI TECH กิจกรรม Mahidol ARI Tech ครั้งที่ 2 ณ MaSHARES Co-Working Space @MB

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จัดกิจกรรม Mahidol ARI Tech ครั้งที่ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน และบรรยายในหัวข้อ Mahidol Ecosystems for ARI TECH Entrepreneur ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเกี่ยวกับโครงการนวัตกรรมทางด้าน ARI TECH ให้แก่ผู้ประกอบการ รวมไปถึงการให้ให้คำปรึกษาและพัฒนาข้อเสนอโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศสาขาธุรกิจ ARI TECH โดยกลไกการสนับสนุน (Mechanisms) จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ณ อาคาร MaSHARES Co-Working Space @MB

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรุณี แปลงนาม นักพัฒนานวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) บรรยายในหัวข้อ การเตรียมตัวรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ด้านนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศสาขาธุรกิจ ARI TECH ดร.ศิวัตม์  สายบัว ที่ปรึกษาโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ สาขาธุรกิจ ARI TECH บรรยายในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ ก่อนการขอรับทุนด้านนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ สาขาธุรกิจ ARI TECH

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050