SDGs Impact Challenge 2024 Weekly Pitching ครั้งที่ 1

Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 รอบ Pitching ครั้งที่ 1

Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 รอบ Pitching ครั้งที่ 1 บรรยาากาศการผ่าน Zoom Meeting

Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 รอบ Pitching ครั้งที่ 1  อันดับที่ 3 ทีมการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพให้ตอบความต้องการต่อตลาดแรงงานผ่านแพลตฟอร์ม MUX

Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 รอบ Pitching ครั้งที่ 1  อันดับที่ 2 ทีมการจัดการขยะหน้ากากอนามัยและขยะติดเชื้อ

Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 รอบ Pitching ครั้งที่ 1  อันดับ 1 JobAble สื่อกลางการจัดหางานและยกระดับมาตราฐานความเสมอภาพในองค์กรสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตผู้พิการ

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับกองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ และกองบริหารการศึกษา ม.มหิดล จัดกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 รอบ Pitching ครั้งที่ 1 แข่งขันการสร้างสรรค์ไอเดียในการวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking ณ MaSHARES Co-Working Space @MB

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับกองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ และกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Pitching ภายใต้โครงการ Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 รอบ Pitching ครั้งที่ 1 ณ MaSHARES Co-Working Space @MB แข่งขันการสร้างสรรค์ไอเดียในการวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ Waste Management , Food & Nutrition , Diversity Equality Inclusiveness โดยเรียนรู้การใช้ทักษะ กระบวนการคิด วิเคราะห์และวางแผนตามกระบวนการ Design Thinking เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ สร้าง Best Solution ขับเคลื่อนมหิดลสู่การเติบโตที่ยั่งยืน

ซึ่งในกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน แบ่งเป็น 20 ทีม โดยจะมีการ Pitching นำเสนอไอเดียในทุกๆสัปดาห์ตามกระบวนการ Design Thinking ซึ่งในการ Pitching ครั้งที่ 1 จะเป็นการนำเสนอในขั้นที่ 1 คือ Empathise ที่จะต้องเข้าใจมุมมองของกลุ่มเป้าหมาย ออกแบบแนวทางการเก็บข้อมูล สังเกตและศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์ จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ดร.ดลพร แซ่แต้ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และทีมที่ได้รับรางวัล ดังนี้

อันดับ 1 JobAble สื่อกลางการจัดหางานและยกระดับมาตราฐานความเสมอภาพในองค์กรสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตผู้พิการ

อันดับที่ 2 ทีมการจัดการขยะหน้ากากอนามัยและขยะติดเชื้อ

อันดับที่ 3 ทีมการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพให้ตอบความต้องการต่อตลาดแรงงานผ่านแพลตฟอร์ม MUX

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050