สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พร้อมด้วยพันธมิตรจัดกิจกรรม
‘Mahidol Venture Building for SPACE-F Program’

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตร NIA ,Thai Union, , ThaiBev, LOTTE , Nestle และ Deloitte จัดกิจกรรม ‘Mahidol Venture Building for SPACE-F Program’

เมื่อนวันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) และคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ NIA ,Thai Union, , ThaiBev, LOTTE , Nestle และ Deloitte จัดกิจกรรม ‘Mahidol Venture Building for SPACE-F Program’ ในรูปแบบ Hybrid ณ ห้อง K102 คณะวิทยาศาสตร์ และผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Meeting , Facebook Live โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) รองศาสตราจารย์ ดร.พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน พร้อมร่วมการเสวนา Panel Discussion ในหัวข้อ 2024 Trends in FoodTech & Startups

เมื่อนวันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) และคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ NIA ,Thai Union, , ThaiBev, LOTTE , Nestle และ Deloitte จัดกิจกรรม ‘Mahidol Venture Building for SPACE-F Program’ ในรูปแบบ Hybrid ณ ห้อง K102 คณะวิทยาศาสตร์ และผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Meeting , Facebook Live โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมการเสวนา Panel Discussion ในหัวข้อ 2024 Trends in FoodTech & Startups

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตร NIA ,Thai Union, , ThaiBev, LOTTE , Nestle และ Deloitte จัดกิจกรรม ‘Mahidol Venture Building for SPACE-F Program’ สร้างความพร้อมให้กับทีมสตาร์ทอัพเพื่อเข้าร่วมโครงการ SPACE-F ในรูปแบบ Hybrid ณ ห้อง K102 คณะวิทยาศาสตร์ และผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Meeting , Facebook Live

เมื่อนวันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) และคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ NIA ,Thai Union, , ThaiBev, LOTTE , Nestle และ Deloitte จัดกิจกรรม ‘Mahidol Venture Building for SPACE-F Program’ ในรูปแบบ Hybrid ณ ห้อง K102 คณะวิทยาศาสตร์ และผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Meeting , Facebook Live โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) รองศาสตราจารย์ ดร.พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน พร้อมร่วมการเสวนา Panel Discussion ในหัวข้อ 2024 Trends in FoodTech & Startups พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก คุณจิตรภณ จิรกุลสมโชค นักพัฒนานวัตกรรม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) Dr.Chris Aurand Open Innovation Leader จาก Thai Union ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อดังกล่าว โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวี เนียมศิริ จากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการ รวมไปถึง รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายระบบนิเวศนวัตกรรมและผู้ประกอบการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เข้าร่วมงาน

นอกจากนี้ยังมีเสวนา Panel Discussion จาก Alumni ของโครงการ SPACE-F ในหัวข้อ Experience Sharing from FoodTech Startups โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธา มีแต้ม จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล SPACE-F รุ่นที่ 1-2 ดร.ดลพร แซ่แต้ จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล SPACE-F รุ่นที่ 4 คุณธนะดา โทมัส CEO& Co-Founder POWCO Thailand SPACE-F รุ่นที่ 3 และ คุณพีรดา ศุภรพันธ์ CEO& Co-Founder Tasted Better (Thailand) SPACE-F มาเป็นวิทยากรแชร์ประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรม Mahidol Venture Building for SPACE-F Program จัดขึ้นเพื่อแสวงหาทีมสตาร์ทอัพทางด้าน Food Tech และสร้างความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมโครงการ SPACE-F ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหารระดับโลกแห่งแรกของไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านสังคมและเศรษฐกิจ สร้างความแข็งแกร่งของระบบนิเวศผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสตาร์ทอัพด้านอาหาร

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050