สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับกองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์
และกองบริหารการศึกษา ม.มหิดล จัดกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม แนะนำภาพรวมของกิจกรรม รวมไปถึงชี้แจงรายละเอียดการแข่งขัน ภายในงาน Mahidol SDGs Impact Challenge 2024

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับกองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ และกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับกองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ และกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับกองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ และกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับกองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ และกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับกองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ และกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับกองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ และกองบริหารการศึกษา ม.มหิดล จัดกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 แข่งขันการสร้างสรรค์ไอเดียในการวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับกองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ และกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นอกจากนี้ ได้มีการแนะนำภาพรวมของกิจกรรม รวมไปถึงชี้แจงรายละเอียดการแข่งขัน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการจัดกิจกรรม Design Thinking Workshop โดยได้รับเกียรติจากคุณคณิศรา กาญจนวงศ์ Business Consultant & Entrepreneur มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษา รวมไปถึงการจัดบูธของโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของมหาวิทยาลัยมหิดเพื่อเป็นไอเดียตัวอย่างให้กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคาร MaSHARE Co-Working Space MB

ทั้งนี้กิจกรรม Mahidol SDGs Impact Challenge 2024 จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2567 เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมแข่งขันสร้างสรรค์ไอเดียในการวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ผ่านการใช้ทักษะการคิด วิเคราะห์ และวางแผน ตามกระบวนการ Design Thinking โดยมีผู้เชี่ยวชาญในแวดวงต่าง ๆ มาให้คำปรึกษา คำแนะนำตลอดโครงการ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงในรูปแบบ Social Enterprise เพื่อให้ได้ผลงานที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา ก่อให้เกิดความยั่งยืน และผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050