iNT จัดกิจกรรม iNT Research Academic Consulting Day 
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล จัดกิจกรรม iNT Research Academic Consulting Day ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม iNT Research Academic Consulting Day ณ ห้องนิลกาญจน์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล จัดกิจกรรม iNT Research Academic Consulting Day ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ รวมไปถึงการเชื่อมโยงและผลักดันงานบริการวิจัยและวิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม iNT Research Academic Consulting Day ณ ห้องนิลกาญจน์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม

โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้คำปรึกษา และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ รวมไปถึงการเชื่อมโยงและแนวทางในการผลักดันงานบริการวิจัยและวิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรม ให้กับอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050